نام گذاری سال 96 توسط مقام معظم رهبری

نام گذاری سال 96 توسط مقام معظم رهبری

مقام معظم رهبری سال 1396 را سال «اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال» نامگذاری کردند.