نرم افزار حضور و غیاب حضور و غیاب جامع - لایت
 • تعیین طول شماره کارت و شماره پرسنلی ،تعيين تاريخ شروع به كار نرم افزار ، كنترل همپوشاني شيفتهاي تعريف شده
 • ارتباط آنلاين با دستگاه كارتزني و پردازش خودكار ، تعيين دوره هاي سركشي جهت بازيابي اطلاعات دستگاهها
 • تعريف مقادير تصويبي جهت گزارشهاي تصويبي
 • تعريف انواع شيفتهاي كاري و غير كاري تا سقف 99 ساعت با تعريف محدوده كارتزني با دو نوبت كاري در حالتهاي عادي ، ساعتي و نامحدود ، تعيين زمان استراحت و ناهاري ، تعيين شبكاري ، تعريف زمان شناوري در دو حالت اعمال دائمي و يا اعمال در محدوده تعريف شده
 • تعريف پارامترهاي مختلف جهت هر شيفت ، تعريف تبديل ساعات در چهار زمان درهر شيفت ، تعيين حداكثر و حداقل اضافه كار اول وقت و آخر وقت ، كنترل كم كاري بيش از زمان تعريف شده ، تعريف معادل ساعتي مرخصي روزانه براي هر شيفت ، تعريف محدوده زماني اضافه كار اجباري ، تعيين مجازات جهت خروج غير مجاز در زمان تعيين شده براي هر شيفت ، تعيين ميزان افزايش زمان حضور براي هرشيفت
 • تعريف انواع گروههاي كاري با تعريف تاريخ شروع و تعيين دوره تكرار شيفتها در هر گروه كاري
 • تعريف پارامترهاي مختلف براي هر گروه كاري ، تعيين ضريب جهت تاخير ، تعجيل ، اضافه اول وقت ، آخر وقت ، وسط وقت ، شبكاري ، اضافه كل ، كسركار كل ، امكان تعريف روز تعطيل بين دوغيبت به عنوان غيبت ، امكان تعيين زمان استراحت و ناهاري به عنوان حضور ، تعيين نوع محاسبه تعطيل كاري ، تعيين محدوديهاي تعطيل كاري، تعيين روش محاسبه و محدوديتها و ضرايب جمعه كاري و پنجشنبه كاري و روز غيركاري ، تعيين محاسبات شبكاري داخل و خارج از شيفت ، نحوه محاسبه مرخصي ساعتي و روزانه و تعيين معادل ساعتي مرخصي روزانه ، تعيين وضعيت ماموريت ساعتي داخل و خارج شيفت و كارتزني در ماموريت روزانه ، تعيين وضعيت كارتزني آزاد در شرايط مختلف كارتزني مانند شبكاري و ماموريت ، نحوه محاسبه موظفي مقدار كاركرد ساعتي و تعيين مقدار موظفي ، تعيين وضعيت كسر كار روزانه ، تعيين وضعيت حضور ساعتي يا روزانه و كارتزني ناقص
 • تعريف انواع نوبت كاري ، محلهاي خدمت ، انواع استخدام ، روزهاي مختلف تعطيل با نامهاي دلخواه و تعيين رنگ مورد نظر به جهت مشاهده بهتر گزارش ، تقويمهاي مختلف جهت شيفتهاي مورد نظر ، تعريف نامحدود ماموريت و مرخصي روزانه
 • تعريف چارت سازماني جهت طبقه بندي پرسنل براي گزارش گيري هاي فردي يا گروهي بصورت زير مجموعه اي با ورود نام كاربر و رمز مربوط به آن
 • گزارش گيري تحت وب جهت پرسنل و مديران ، تعيين سطح دسترسي كاربران ، پرسنل و مديران به نرم افزار و گزارش گيريهاي تحت وب
 • تعريف پرسنل با تعيين شروع و پايان كار آنها ، تعيين مجوز اضافه كار ، تعطيل كاري ، جمعه كاري و پنج شنبه كاري ، تعميم تنظيمات به ساير پرسنل تعريف شده ، ورود جزئيات اطلاعات پرسنلي ، تعيين سقف قابل استفاده مرخصي ها در ماه و در سال ، تعيين مقدار مرخصي قابل انتقال ماهيانه و ساليانه ، تعيين قابليت باز خريد و قابليت انتقال مرخصي ها ، تعيين مجوز استفاده از مرخصي بيش از سقف تعيين شده
 • تعریف انواع مرخصی ها و ماموریت های ساعتی وروزانه ، صدور مجوزهاي اضافه كاري براي هرفرد ، انتقال مرخصي و باز خريد مرخصي ها
 • حذف اطلاعات به صورت اطلاعات محاسبه شده ، انواع ترددها تغيير يافته يا واقعي ، ماموريتها و مرخصي ها تغيير يافته يا واقعي ، حذف و بازيابي اطلاعات پرسنل
 • تغيير موقف شيف و گروه كاري
 • پذيرش فايل اطلاعات كارتزني همه نوع دستگاه حضور وغياب با تعريف روش چينش و ترتيب قرار گرفتن اطلاعات ، پردازش اطلاعات به صورت عام و يا گروهي و يا فردي در دوره زماني تعريف شده با امكان گرد كردن و تعديل مقادير پارامترهاي تعريف شده
 • تصحيح اطلاعات روزانه ، كارتزني ، ماموريت و مرخصي ، صدور مجوزها ، نمايش ترددهاي ناقص ، غيبتها و نتايج خطا دار
 • تعريف تعديل مقادير و گرد كردن ارقام و ورود اطلاعات مقادير تصويبي جهت گزارشهاي غير واقعي
 • گزارش گيري در دو سطح گزارش ساز پيشرفته با دسترسي تغيير و طراحي گزارش و گزارش با انتخاب پارامترهاي مورد نياز
 • قابليت ساخت فايل خروجي جهت سيستم حقوق و دستمزد با ترتيب قرار گرفتن پارامترها و چينش دلخواه اعداد در فايل و انتخاب نوع پارامترها به صورت ساعت دقيقه و يا ...
قیمت: 5,500,000 ریال
تعداد: