اسامی برندگان قرعه کشی بهمن ماه تبلت پالیزافزار

اسامی برندگان قرعه کشی بهمن ماه تبلت پالیزافزار
جناب آقای علی گلابدار

برنده یک دستگاه تبلت 7 اینچ

جناب آقای هادی سیفی

برنده یک دستگاه تبلت 7 اینچ