نرم افزار حقوق و دستمزد

 • نرم افزار حقوق و دستمزد با امکان تعریف اطلاعات پایه: کارگاههای مختلف – واحدهای سازمانی – سازمانهای خارجی
 • کارگاهها با آنها در ارتباط هستند و دریافت اطلاعات کامل سازمانها – تعریف شعبات سازمانها در نرم افزار حقوق و دستمزد
 • – تعریف ارتباط کارگاهها با سازمانهای خارجی در نرم افزار حقوق و دستمزد ( زمانی که بیش از یک کارگاه داشته و با شعبات بیمه و بانکهای مختلف در ارتباط هستند ) .
 • اطلاعات پرسنلی: شناسنامه ای همراه با عکس پرسنل- فیزیکی پرسنل- آدرس کامل- خدمات سربازی- تحصیلات (به تعداد مدرک با اطلاعات کامل)- سوابق شغلی ( به تعداد شغلها با اطلاعات ) – اطلاعات بستگان (به تعداد بستگان با اطلاعات ) – معرف و ضامن با اطلاعات کامل – اطلاعات افاد مصاحبه کننده
 • احکام پرسنل: طبقه بندی مشاغل و تعریف شرایط احراز- تعریف حکم کارگزینی با اطلاعات کامل و نگهداری احکام قبلی – تعریف نحوه پرداخت – درج حکم گروهی – تعدیل در احکام قبلی – محاسبه و پرداخت اقلام حقوقی تعریف شده در حکم توسط سیستم حقوق و دستمزد
 • وام : تعریف چندین وام در یک زمان برای پرسنل – تعریف وام یکسان در ماههای مختلف برای یک پرسنل - تعیین وضعیت وام نگهداری اطلاعات کامل وام ( مبلغ کل – مبلغ اقساط – تعداد اقساط – مانده – ضامن – اطلاعات ضامن ) – محاسبه وام و کسر وام به روشهای مختلف مبلغ ثابت و درصدی توسط سیستم حقوق و دستمزد
 • بیمه: تعریف چندین بیمه برای پرسنل با شماره بیمه و یا به صورت تعدادی – درج بیمه گروهی – محاسبه مبالغ بیمه توسط سیستم حقوق و دستمزد
 • کارکرد : تنظیم استاندارد کارکرد برای هر پرسنل در نرم افزار حقوق و دستمزد – تعریف تنظیمات استاندارد کارکرد به صورت گروهی ( در صورتیکه استاندارد همه یکسان باشد )- تعدیل استاندارد کارکرد- ورود استاندارد کارکرد در صورت نداشتن سیستم حضور و غیاب ( و امکان تعریف هر تعداد قلم کارکرد برای هر پرسنل یعنی اقلام کارکرد ثابت نمی باشد.) تعدیل کارکرد برای ماههای قبل از ماه جاری – تعریف مرخصی و ماموریت گروهی ( موارد استفاده برای مرخصی های عید نوروز یا تعطیلات تابستانی و....) دریافت ساعت کارکرد از سیستم حضور و غیاب شرکت پالیز افزار و سایر شرکتها ( امکان خواندن فایل با فرمتهای مختلف )
 • اطلاعات پایه : تعریف اقلام حقوقی شامل اقلام پرداخت – کسر – ذخیره – تعهدات کارفرما – مستمر – نامستمر – کارکرد – بیمه – وام – مساعده – پس انداز – عیدی – رندینگ و ... و قابل تعیین برای کاربر که قلم بیمه پذیر- مالیات پذیر – معوقه پذیر – برگشت پذیر می باشد یا
 • خیر و قابل تعیین که آیا در دستمزد ظاهر شود یا خیر – و تعریف فرمول برای تمامی اقلام امکان پذیر می باشد .
 • جدول مالیاتی :نرم افزار حقوق و دستمزد
 • تنظیمات اولیه سیستم : در صورت راه اندازی سیستم در بین سال نیاز به یکسری جمع مبالغ از ابتدای سال می باشد که از تنظیمات اولیه در نرم افزار حقوق و دستمزد اطلاعات وارد می شود
 • مزایا و کسورات در نرم افزار حقوق و دستمزد : تعریف اقلام نامعتبر چه مزایا چه کسور – تعریف مزایا و کسور گروهی – تعریف تعدیل در صورت نیاز
 • محاسبات : مبالغ حکمی – مبالغ کارکرد- مبالغ نامستمر (مزایا و کسورات) – وام - بیمه – مالیات - مساعده – پس انداز – عیدی – رندینگ – بن – سنوات – کارآموزی – محاسبه ذخیره ها – بازخرید مرخصی – محاسبه تعدیلات – معوقه – محاسبه به روشهای مختلف طبق فرمولهای تعریف شده
 • فایلهای خروجی نرم افزار حقوق و دستمزد : فایلهای خروجی به بیمه – بانک به سیستمهای حسابداری و مالی گزارشات: فیش حقوقی – بیمه – مالیات – کنترلی و... تعریف هرگونه گزارش توسط کاربر فایلهای خروجی : فایلهای خروجی به بیمه – بانک به سیستمهای حسابداری و مالی
 • گزارشات نرم افزار حقوق و دستمزد: فیش حقوقی – بیمه – مالیات – کنترلی و... تعریف هرگونه گزارش توسط کاربر
قیمت: 9,000,000 ریال
تعداد: