نرم افزار حقوق و دستمزد

 • نرم افزار حقوق و دستمزد با امکان تعریف اطلاعات پایه: کارگاههای مختلف، واحدهای سازمانی، سازمانهای خارجی
 • امکان تعريف ارتباط کارگاهها با ساير سازمانهاي خارجي در نرم افزار حقوق و دستمزد نظير شعبات بيمه و يا بانک ها
 • نرم افزار صدور فیش حقوقی با امکان تعریف اطلاعات شناسنامه ای و شغلی پرسنل
 • نرم افزار حقوق و دستمزد با امکان تعریف احکام پرسنلی، حکم کارگزینی و طبقه بندی مشاغل
 • امکان تعريف ، محاسبه و کسر وام به روشهاي مختلف مبلغ ثابت و درصدي توسط نرم افزار حقوق و دستمزد
 • امکان تنظیم استاندارد کارکرد برای پرسنل به صورت تکی یا گروهی در نرم افزار حقوق و دستمزد
 • امکان ارائه جدول مالیاتی در نرم افزار حقوق و دستمزد
 • سیستم حقوق و دستمزد با امکان دریافت تنظیمات اولیه سیستم برای جمع مبالغ در صورت راه اندازی سیستم در بین سال
 • امکان تعریف مزایا و کسورات در نرم افزار حقوق و دستمزد به صورت تکی و یا گروهی و تعریف تعدیل در صورت نیاز
 • نرم افزار صدور فیش حقوقی با امکان محاسبه مبالغ حکمی ، کارکرد ، بیمه ، پس انداز ، عیدی ، سنوات ، کارآموزی و غیره
 • سیستم حقوق و دستمزد با امکان گزارشات فیش حقوقی ، بیمه ، مالیات و تعریف هر گونه گزارش توسط کاربر