آموزش نرم افزار حقوق و دستمزد

• اهداف نرم افزار حقوق و دستمزد • جدول مالیات
• ویژگیهای شاخص نرم افزار حقوق و دستمزد • گزارش های حقوق و دستمزد
• نصب نرم افزار حقوق و دستمزد • نصب نرم افزار SQL Sever 2000
• آشنایی با نرم افزار حقوق و دستمزد • گزیده مواد قانونی
• عناوین بکار رفته در نرم افزار حقوق و دستمزد • تعاریف عمومی در نرم افزار حقوق و دستمزد
• اجرای نرم افزار حقوق و دستمزد • افراد تحت تکفل همسر

• اطلاعات پایه

• تعیین عیدی و پاداش سالانه

اهداف نرم افزار حقوق و دستمزد :

در جوامع کنونی سرعت در انجام صحیح و دقیق کار بسیار مهم است و برای بالابردن بهره وری و پیشتازی در رقابت ناچار به مکانیزه نمودن تمامی سیستمهای کنترلی می باشیم. از آنجا که روند دریافت ، نگهداری ، پردازش و ارائه اطلاعات ، مهمترین چرخه یک سیستم اطلاعاتی به ویژه سیستم های مالی می باشد ، برخورد مناسب ، قابل اعتماد و شایسته با هریک از این مراحل برای یک سیستم اطلاعاتی اهمیتی حیاتی دارد . برخورد ضعیف توام با سهل انگاری در هر مرحله مقبولیت سیستم را به صورت جدی مخدوش می نماید . شرکت پالیزافزار سیستمهای مختلف خود را جهت کمک به مدیران درکنترل دقیق تر زمانهای مصرف شده پرسنل و هزینه های پرداختی ارائه نموده است.

هدف از راه اندازی و استفاده از نرم افزار حقوق و دستمزد پالیزافزار، کنترل و نگهداری اطلاعات اساسی پرسنل و انجام سریع و به موقع محاسبات مربوط به دریافت و پرداختهای قانونی و حقوقی ایشان می باشد.

بدیهی است که اطلاعات پرسنلی و پرداختهای حقوق و مزایای کارکنان یکی از بغرنج ترین مشکلات عملیات حسابداری در اکثر شرکتهای خصوصی و دولتی به خصوص شرکتهای تولیدی می باشد وتحمل کوچکترین خلل در انجام محاسبات و یا دیرکرد در زمان پرداخت آن ، خارج از توان موسسات می باشد ، چه بسا کوچکترین اشتباه در محاسبات در بهترین شرایط ضررهای مادی هنگفتی را به موسسات وارد نماید و یا کمترین تاخیر در انجام محاسبات و پرداخت حقوق باعث دلسردی و دلزدگی از محیط کار و در نتیجه کاهش بهره وری مطلوب پرسنل گردد.

انجام محاسبات به صورت دستی و نگهداری طیف وسیع اطلاعات نظیر اطلاعات مانده مرخصی ، ذخیره سنوات ، اطلاعات احکام ، اطلاعات کارکرد ماهانه پرسنل و... مشکلات عدیده ای را به وجود می آورد. همچنین تصویب هر قانون پرداخت وکسر جدید ، افزایش خطا ، مصرف زمان زیاد و فشار مضاعفی را جهت محاسبات مجدد حقوقی به شرکت وارد می نماید.

به منظور بهینه سازی و نگهداری اطلاعات و سهولت دسترسی به آنها ، همچنین انجام مطلوب محاسبات ، سیستم حقوق و دستمزد این شرکت به گونه ای طراحی شده است که علاوه بر موارد مذکور فوق ، به سهولت قابل استفاده بوده و یادگیری کار با آن آسان می باشد ، همچنین این برنامه پاسخگوی نیازهای طیف وسیعی از شرکتها و موسسات با هر نوع عملکرد تولیدی و بازرگانی و خدماتی و ... با هر تعداد پرسنل می باشد.

ویژگیهای شاخص نرم افزار حقوق و دستمزد :

 • امکان تنظیم و استقرار سیستم محاسبات حقوق متناسب با نظامهای مختلف حقوق خصوصی و دولتی
 • امکان انجام کلیه محاسبات بر مبنای فرمول نویسی دلخواه
 • امکان تهیه گزارشهای مدیریتی با فرمت صفحه گسترده و با دسترسی به کلیه محاسبات جاری و معوقه
 • امکان تهیه گزارشهای سیستم به تفکیک ردیف استخدامی، واحد سازمانی، مرکز هزینه، محل خدمت و محل پرداخت به صورت سریال
 • امکان پشتیبان گیری از انجام محاسبات و توزیع اطلاعات و گزارشهای مرتبط در سازمانهای گسترده
 • امکان تعریف پارامترهای مختلف به صورت پو یا(شامل تابعیت، مناطق، مدارک تحصیلی، مذاهب و سایر موارد(
 • امکان تعریف محلهای جغرافیایی به صورت پو یا(شامل کشورها، شهرها، شهرستانها و سایر موارد)
 • امکان تعریف جداول مالیاتی منطبق با تغییرات سالانه
 • امکان تعریف مراکز هزینه و محلهای خدمت و محلهای پرداخت و ایجاد ارتباط با پرسنل
 • امکان تعریف سازمان در قالب واحدهای سازمانی، پستهای سازمانی، رستههای شغلی
 • امکان تعریف مشخصات شناسنامهای پرسنل، سوابق کاری، سوابق تحصیلی، بستگان، دورههای آموزشی طی شده و سایر اطلاعات مرتبط
 • امکان تعریف عوامل حقوق شامل مزایا، کسور، کارکرد و تعهدات کارفرما به تفکیک نوع استخدام و نحوه محاسبه هر عامل
 • امکان تعریف انواع عوامل وام و پس انداز رفاه
 • امکان تعریف انواع مختلف استخدام و انجام کلیه تعاریف حقوقی به تفکیک هر استخدام
 • صدور احکام متعدد استخدامی برای هر یک از پرسنل در مقاطع مختلف زمانی و انجام محاسبات و تهیه گزارشات با حفظ سوابق
 • صدور احکام متعدد حقوقی برای پرسنل در مقاطع مختلف زمانی و انجام محاسبات با حفظ سوابق
 • امکان معرفی عوامل خاص نظیر باز خرید مرخصی و ذخیره سنوات و نیز نحوه محاسبه آنها به صورت پارامتریک
 • تخصیص مقطعی مزایا و کسور غیر مستمر به صورت ثابت یا پارامتریک
 • امکان تعریف الگوهای محاسباتی(Macro) و استفاده از آنها در تعریف فرمولهای محاسباتی
 • انجام کلیه عملیات به صورت انفرادی و گروهی
 • وروداطلاعات کارکرد پرسنل از طریق فایل کارت ساعت و یا به صورت دستی
 • تخصیص وامهای متعدد به پرسنل و تعریف نحوه بازپرداخت و کسر اقساط به صورت خودکار و امکان تعلیق وام
 • انجام محاسبات معوقه بر مبنای هر تعداد حکم حقوقی معوقه
 • امکان ارزشیابی پرسنل در مقاطع مختلف زمانی و ملاحظه آن در محاسبات حقوقی
 • انجام محاسبات مربوط به ترک کار و مرخصی پزشکی و تهیه لیست بیمه
 • امکان آرشیو و یا غیر فعال سازی پرسنل در مقطع زمانی دلخواه
 • امکان تسهیم عوامل هزینه حقوق به تفکیک کارکرد روی پروژه، مرکز هزینه، نوع فعالیت به تفکیک کارشناس
 • امکان تعیین انواع معافیت های مالیاتی ومحاسبه مالیات به صورت ماهانه و سالانه
 • امکان صدورفیش حقوقی، لیست بانک، لیست بیمه و ...
 • امکان صدورگزارش و یا لیست یا فایل پرداخت به تفکیک محل پرداخت، نوع استخدام، واحد سازمانی و مرکز هزینه
 • لیست حقوق پارامتریک بر حسب کلیه عوامل مزایا، کسور، وام، تعهدات کارفرما، عوامل کارکرد به دلخواه کاربر
 • کلیه گزارشهای مرتبط با سازمانها نظیر کسور بازنشستگی، بیمه خدمات درمانی، بیمه تامین اجتماعی، فایل وزارت دارایی، گزارش ستادی خدمات درمانی و ...
 • فیش حقوقی خلاصه و تفضیلی به صورت کاملا دلخواه مطابق با سلیقه کاربر
 • لیست ، فایل یا خلاصه وضعیت بیمه و مالیات به تفکیک محل خدمت، نوع استخدام و واحد سازمانی
 • گزارش احکام استخدامی، حقوقی
 • گزارش لیست کارکرد ماهانه
 • گزارشهای پرسنلی با توجه به انواع اطلاعات مرتبط با پرسنل شامل مشخصات شناسنامهای، سوابق، تحصیلات و سایر موارد
 • گزارشهای مدیریتی با توجه به عوامل حقوقی، مراکز هزینه و سایر موارد
 • گزارش کاردکس وام و حقوق به تفکیک عوامل و حقوق و ماههای سال
 • امکان تعریف گزارشات دلخواه به صورت کاملا پارامتریک با استفاده از ابزار قدرتمند گزارش ساز پو یا

نصب نرم افزار حقوق و دستمزد :

نصب مرحله به مرحله نرم افزار به صورت زیرانجام می پذیرد:

 1. نصب نرم افزار SQL(چگونگی نصب در ضمیمه ب شرح داده شده است.)
 2. نصب نرم افزارPaliz Afzar Studio (تمامی نرم افزارهای شرکت پالیزافزار تحت استودیوی کنترل محصولات پالیزافزار قابل اجرا می باشند.)
 3. نصب نرم افزار حقوق و دستمزد (Payroll Management)
 4. نصب قفل نرم افزار به پورت USB سیستم
 5. کپی لایسنسهای نرم افزار در مسیر نصب برنامه در شاخه (System (PayManagement.LS.lic, PersonnelManagement.LS.lic, BaseInformationManagement.LS.lic
 6. اتصال بانک نرم افزار حقوق و دستمزد (Databases Attach(Pay Databases, Personnel Databases, Base information Databases
 7. اتصال بانک نرم افزار استودیو پالیزافزار (Databases Attach(Paliz Afzar Studio Databases
 8. بروز رسانی بانك نرم افزار حقوق و دستمزد(مسير فايلهاي به روز رساني به شرح زير می باشد:)

  • Program Files\ Paliz Afzar Company\ Paliz Afzar Studio\ Databases Update
  • بروز رسانی بانک (Update Databases(Pay Databases
  • بروز رسانی بانک (Update Databases(Personnel Databases
  • بروز رسانی بانک (Update Databases(Base information Databases
 9. بروز رسانی بانک نرم افزار استودیو پالیزافزار (Update Databases(Paliz Afzar Studio Databases

  • مسیر پیش فرض نصب برنامه به صورت زیر می باشد: \C:\Program Files\ Paliz Afzar Company
  • بعد از انجام کلیه مراحل نصب برنامه حال نوبت به برقراری ارتباط بین پایگاه داده و برنامه می رسد.
 10. اکنون گزینه Database Installation Wizard را مسیر Start→ Paliz Afzar product اجرا نمایید.
 11. (
 12. از صفحه اول (شکل 1) با کلید Next عبور می کنیم. در صفحه دوم (شکل2) به دو گزینه توجه داریم نام سرور SQL و اتصال دیتابیس :

  1. اگر نام سرور SQL نامشخص باشد کلمه Not Specified در کادر Server Name قابل مشاهده است.
  2. در صورت عدم اتصال پایگاه داده به سرور موردنظر در کادر Database Connection Status عبارت Connection Failed درج شده است. بنابراین برای انتخاب نام SQL Server موردنظر و برقراری ارتباط با آن کلید Property را می زنیم.(شکل 2)
  نحوه اتصال دیتابیس در نرم افزار حقوق و دستمزد
 13. در پنجره Property باید نام سروری را که می خواهیم با آن ارتباط برقرار کنیم وارد نماییم. همچنین می توان از طریق دکمه لیست سرورهای SQL (پایگاه داده) در دسترس را مشاهده نمود و سرور موردنظر را انتخاب (Select) نمود (شکل 4). سپس کلید تست ارتباط Connection text را برای کنترل وضعیت ارتباط پایگاه داده با برنامه کلیک نموده و بعد برای اعمال دائمی ارتباط کلید Apply را می زنیم و در انتها کلید Close می زنیم. (شکل 3) با کلیک بر روی Connection text پیغامی با عنوان(ارتباط برقرار شد) Connection Ok قابل مشاهده است. توضیحات تنظیمات فوق براین فرض می باشد که نرم افزار Database Installation Wizard در کامپیوتری که SQL Server نصب شده است اجرا شود.

  server-list-payroll-software
 14. پس از مرحله شکل(3) نام سرور SQL انتخابی ما قابل مشاهد خواهد بود و کادرDatabase Connection Statue عبارت Done را نمایش می دهد. دکمه Next را می زنیم.شکل(5)

  نصب پایگاه داده نرم افزار حقوق و دستمزد
 15. اکنون باید دیتابیسهای مورد نیاز را به SQL اتصال داد که به این عمل Attach گفته می شود. برای اتصال همه دیتابیسهای موردنظر می توان آنها را انتخاب نمود ودریک مرحله Attach نمود.ابتدا گزینهAttach databases وسپس دیتابیسهایPay Databases و BaseInformationDatabases وPersonnel Databases وPaliz Afzar Studio Databases را انتخاب نموده و کلیدNext را می زنیم. شکل(6)
 16. در صفحه کنونی دکمه Next را می زنیم. در صورتی که آدرس دیتابیس مشخص نباشد و یا بخواهیم دیتابیس موردنظر خود را از شاخه دلخواه دیگر فراخوانی کنیم. از کلید Browse استفاده می کنیم. شکل(7) و مسیر و فایل Data Base را انتخاب می کنیم و در پنجره بعد کلید Finish را می زنیم. در صورت برقراری اتصال موفق (Attach) پیغام Taskdone: 0 Error , 0 Warning صادر می گردد.

  نصب پایگاه داده نرم افزار حقوق و دستمزد
 17. پس از Attach نمودن دیتابیسها نوبت به ، بروز رسانی (update) آنها می رسد. برای این منظور از طریق برنامه Database Installation Wizard گزینه Update Databases ودیتابیس Paliz Afzar Studio را انتخاب نموده کلید Next را می زنیم. شکل(8)

  حال جهت فراخوانی فایل Update ، کلید Browse را می زنیم. از شاخه Databases Update فایل PalizafzarStudio-hf.pak را انتخاب نموده کلید Open را می زنیم. شکل(9)

  نصب پایگاه داده نرم افزار حقوق و دستمزد

  برای Update نمودن بانکهای اطلاعاتی حقوق و دستمزد به ترتیب سه فایل Base Information Databases و Personnel Databases و Pay Databases را طبق روش بالا با فایلهای BaseInformationManagement-HF(1-1-0).pak و PersonnelManagement-HF(1.2.0)New.pak و PayManagement-HF(1.2.0)New.pak و بروز رسانی می کنیم.

  اکنون می توان وارد برنامه شد. لازم به ذکر است برنامه حقوق و دستمزد تحت استودیوی پالیزافزار اجرا می شود.

آشنایی با سیستم حقوق و دستمزد و محیط آن :

تمام برنامه های شرکت پالیز افزار تحت نرم افزار استودیو پالیز اجرا می گردد. ابتدا Paliz Afzar Studio با آیکونآیکون نرم افزار تدبیررا اجرا نمایید.

استودیو کنترل محصولات پالیزافزار شامل دو قسمت مدیر اجازه دسترسی و مدیر پایگاه داده می باشد:

مدیر اجازه دسترسی :
 • نام محصول: نام نرم افزار قابل اجرا تحت استودیو را نمایش می دهد.
 • ویرایش محصول: سطح کاربرد و یا امکانات مورد استفاده از نرم افزار را مشخص می نماید.
 • شماره نگارش: هر محصول مورد استفاده دارای شماره نگارش می باشد.
 • وضعیت دسترسی: دسترسی به نرم افزار توسط استودیوی پالیزافزار کنترل می گردد در اینجا نسبت دسترسی و یا عدم دسترسی پیغام مناسب قابل مشاهده است.
  • نکته: در صورتیکه وضعیت دسترسی جمله "فایل اجازه دسترسی پیدا نشد" را نمایش دهد ، فایل لایسنس برنامه درمسیردرست کپی نشده است. باید فایل لایسنس نرم افزار درشاخه System ، محل نصب برنامه کپی شود. (مثال: مسیر پیش فرض نصب برنامه : C:\Program Files\Paliz Afzar Company\Paliz Afzar Studio\System)
  • نکته: در صورتیکه وضعیت دسترسی جمله " اجازه دسترسی وجود ندارد " را نمایش دهد ، اشکال در عدم تطابق فایل لایسنس با قفل نرم افزار و یا عدم شناسایی قفل توسط Windows می باشد.
  • نکته: با کلیک راست ماوس روی "مدیریت حقوق و دستمزد" منویی شامل دو گزینه بازخوانی و مشخصات ظاهر می گردد.
 • بازخوانی: برای بازخوانی و کنترل مجدد لایسنسها توسط استودیوی پالیزافزار می توان این گزینه را انتخاب نمود.
 • مشخصات: این گزینه اطلاعات کامل هر لایسنس موجود شامل شماره سریال قفل ، ویرایش محصول ، تعداد پرسنل قابل تعریف ، سقف زمان استفاده از قفل و ... را نمایش می دهد.
استودیو کنترل محصولات پالیزافزار
مدیر پایگاه داده :

هنگام نصب برنامه ، دیتابیس نرم افزار حقوق و دستمزد و استودیوی پالیز به SQL اتصال (Attach) داده شده است. در اینجا می خواهیم مشخص کنیم نرم افزار با کدام پایگاه داده (SQL) ارتباط داشته باشد. می توان ارتباط برنامه را با پایگاه داده (SQL) نصب شده در کامپیوتر دیگربرقرار نمود. برای این منظور بر روی مدیریت حقوق و دستمزد پالیز، کلید راست ماوس را زده مشخصات را انتخاب می کنیم. پنجره مشخصات Property گشوده می شود. نام سرورSQL موردنظر را درکادر نام سرور (ServerName) وارد می نماییم . و یا از کلید برای جستجو و انتخاب سروراستفاده کرده ، کلید اعمال را کلیک می نماییم. اگر سرور انتخاب شده جهت اتصال ، در کامپیوتر دیگری باشد باید گزینه استفاده از مجوز پایگاه داده را انتخاب نمود و نام کاربرو کلمه عبور را در صورت نیاز وارد کرد. شکل(11)

با زدن دکمه تست ارتباط ، در صورت برقراری ارتباط پیام ارتباط برقرار است روی صفحه ظاهر می شود. شکل(12) پس از آن جهت برقراری ارتباط با پایگاه داده کلید اعمال (Apply) را زده و در انتها کلید بستن را می زنیم. شکل(11) به صفحه اصلی مدیریت کنترل استودیوی پالیز باز خواهیم گشت. وضعیت ارتباط در مدیر پایگاه داده عبارت " ارتباط برقرار است" را نمایش می دهد. شکل(12).

در بالای پنجره استودیوی کنترل محصولات پالیزافزار چهار گزینه وجود دارد: شکل(13)

شروع: برای ورود به برنامه از این گزینه مدیریت حقوق و دستمزد را انتخاب می کنیم.

نمایش: با انتخاب گزینه هدایتگر لیست گزینه های نرم افزار قابل مشاهده می باشند.

مشخصات پایگاه داده نرم افزار حقوق و دستمزد

با انتخاب مدیریت حقوق و دستمزد از گزینه شروع وارد برنامه می شویم. ابتدا نام کاربر و کلمه عبور که بطور پیش فرض عدد یک می باشد را وارد نموده و سپس کلید ورود را می زنیم. شکل(15)

نکته: در این سیستم امکان تعریف کاربران مختلف با سطوح دسترسی متفاوت وجود دارد. بهتر است قبل از ورود به قسمتهای مختلف برنامه ابتدا سطح دسترسی مورد نیاز را تنظیم کنیم. برای انجام این کار، از گزینه مدیریت حقوق و دستمزد ،مدیریت کاربران را انتخاب می نماییم. شکل(16)

مدیریت نرم افزار حقوق و دستمزد پالیزافزار

در مدیریت کاربران امکان تعریف کاربران جدید و تعیین سطح دسترسی برای هرکدام وجود دارد. در انتهای شکل 17 دو گزینه به نام های کاربران و سطوح دسترسی وجود دارد.

 • کاربران: در این گزینه امکان تعریف کاربر جدید وجود دارد. می توان کاربر موردنظر را به یک آدرس آی پی خاص محدود نمود تا فقط از آی پی تعریف شده اجازه دسترسی داشته باشد. در پنجره سمت چپ سطوح دسترسی تعریف شده قابل انتخاب برای کاربر تعریف شده می باشد.
 • سطوح دسترسی: امکان تعریف سطح دسترسی در تعریف کاربران و دسترسی آنها وجود دارد. ابتدا کد و نام موردنظر خود را درج نموده سپس از پنجره سمت چپ گزینه های موردنظر خود را علامت زده و در انتها کلید ذخیره را می زنیم.
مدیریت حقوق و دستمزد

در سطوح دسترسی امکان تعریف دسترسی یا عدم دسترسی کاربر به صورت مشاهده ، ویرایش ، حذف ، اضافه ،ذخیره ، به روزرسانی ، بازخوانی ، اجراکردن ، نمایش ، ایجاد و جدید وجود دارد. علامت تیک سبز رنگ در کنار هرآیتم نشان دهنده اجازه دسترسی به آن و علامت تیک سبز کمرنگ درکنار هرآیتم نشان دهنده عدم دسترسی به آن می باشد. با کلیک روی علامت بعلاوه ، موارد دسترسی هرآیتم در اختیار ما قرار می گیرد که با دو بار کلیک ماوس روی هر آیتم ، انتخاب یا عدم انتخاب آیتم انجام می گیرد. همچنین با زدن کلید راست ماوس روی پنجره آیتم های دسترسی موجود، گزینه های انتخابی آیتم ها در اختیار ما قرار می گیرد.

آیتم های سطح دسترسی نرم افزار حقوق و دستمزد

عناوین بکار رفته در نرم افزار حقوق و دستمزد :

عنوان: به نوار یا برچسب برای بیان مطلب خاص در قالب یک یا چند کلمه اطلاق می شود.

دکمه: به کادر چهارگوشی گفته می شود که با حالتی برجسته قابل مشاهده است و با کلیک روی آن ، تغییر شکل داده ( به حالت تو رفته ) و عمل خاصی را انجام می دهند. روی این دکمه ها ممکن است متن یا شکل خاصی ( متناسب با عملی که انجام می دهد ) وجود داشته باشد. در صورت غیر فعال شدن دکمه ، متن یا شکل یاد شده به رنگ خاکستری در می آید. در یک فرم با فشار دادن کلید Tab کادر خط چین روی دکمه ها ( یا سایر کنترلها ) حرکت می کند که به این کادر خط چین انتخاب می گویند. در صورتیکه خط چین انتخاب روی دکمه خاصی باشد ، با فشاردادن کلید Enter یا Space عملیات مربوط به آن دکمه انجام می شود. بعضی از دکمه ها با کلیدهای میانبر قابل استفاده می باشند. به عنوان مثال دکمه جدید که به منظور فراهم آوردن ورود اطلاعات جدید به کار می رود، کلید ترکیبی معادل آن در تمام فرمها Alt+N می باشد.

انتخاب بین دو یا چند پارامتر(option button): هرگاه یک انتخاب از میان چند وضعیت مد نظر باشد ، از این دکمه استفاده می شود.

مثلا در شکل روبرو انتخاب یکی از موارد ساعتی یا روزانه مد نظر بوده است. با کلیک کردن روی هر عنوان یکی از موارد انتخاب می شود.

آیتم روزانه یا ساعتی نرم افزار حقوق و دستمزد

فعال یا غیر فعال بودن گزینه(Check box): مواردی که انتخاب یک یا چند مورد از موارد و یا هیچ یک ازموارد متعدد مد نظر باشد، از کنترل چک باکس استفاده شده است. این کنترل معمولا دارای یک مربع کوچک است که با کلیک کردن می توان آن را فعال یا غیرفعال نمود.

ویرایشگر(Text Box): کنترلی است که مستقیما اطلاعات را از کاربر دریافت می کند. ویژگی منحصر به فرد این کنترل این است که کاربر قادر است اطلاعات موردنظر خود را در این کنترل تایپ و یا اطلاعات موجود را اصلاح کند.

ویرایشگر متنی ساده :

ویرایشگر متنی ساده حقوق پایه

ویرایشگر عددی :

شماره شناسنامه پرسنل

ویرایشگر مبلغ :

مبلغ وام نرم افزار حقوق و دستمزد پالیزافزار

لیست باز شدنی (Combo Box): کنترلی است که مجموعه ای از اطلاعات از پیش تعریف شده را در خود نگهداری نموده و همواره یکی از اعضای این مجموعه اطلاعات در وضعیت انتخاب قرار دارد. این نوع فیلدها دارای یک دکمه کوچک به شکل فلش رو به پایین هستند که با کلیک کردن روی آن، لیست اطلاعات گشوده شده و کاربر می تواند با کلیک روی یکی از اقلام آن، کاربر می تواند گزینه موردنظر را انتخاب کند.

مثال : نوع وام

وام نرم افزار حقوق و دستمزد

اجرای نرم افزار حقوق و دستمزد :

تمام نرم افزارهای پالیزافزار تحت استودیو پالیز قابل اجرا می باشند بنابراین برای اجرای نرم افزار حقوق و دستمزد ابتدا پالیز استودیو را باز نموده سپس از گزینه شروع، حقوق و دستمزد را انتخاب کنید. نام کاربری و رمزعبور خود را وارد نمایید، نام کاربری و رمزعبور اولیه عدد یک می باشد. از طریق مدیریت کاربران امکان تغییر رمز و نام کاربر وجود دارد.

نرم افزار حقوق و دستمزد شامل سه بخش اصلی مدیریت اطلاعات پایه ، اطلاعات پرسنلی و حقوق و دستمزد می باشد. این سه بخش در پایین نرم افزار قابل انتخاب می باشند. با انتخاب هر بخش گزینه های مربوط به آن قسمت روی صفحه نمایش داده می شود.

مدیریت حقوق و دستمزد

در ادامه توضیحات بخشهای مختلف برنامه را خواهیم داشت.

تعریف اطلاعات پایه در نرم افزار حقوق و دستمزد :

تعاریف اولیه هر سیستم که قابل استفاده در قسمتهای مختلف نرم افزار می باشد را اطلاعات پایه می نامیم.

در اینجا تعاریف اولیه اطلاعات پرسنلی نظیر سازمان ، محل جغرافیایی ، منابع انسانی ، تحصیلات ، نظام وظیفه ، موارد استخدامی ، حسابداری ، کارکرد مرخصی و ماموریت، بهداشت ، ایمنی ، اقلام حقوقی و گزارشهای مربوط به اطلاعات پایه تعریف شده قابل تعریف و تنظیم می باشد.

سازمان :

برای تعاریف اطلاعات مرتبط با ساختار سازمانی از این گزینه استفاده می شود. برای مثال یک شرکت ممکن است به زیر بخشهای مختلف و هر زیر بخش خود به بخشهای کوچکتر قابل تقسیم باشد و یا با سازمانها و یا شعب سازمانهای دیگر در ارتباط باشد. نام شرکت و یاسازمان را در عنوان کارگاه تعریف می کنیم. برای مثال شرکت الف با دو زیر مجموعه کارگاه مکانیک و کارگاه الکترونیک فعالیت می نماید.

کارگاه :

در این گزینه نام شرکت و نام زیرمجموعه های شرکت را وارد می کنیم. درمثال فوق نام شرکت الف و کارگاه مکانیک و کارگاه الکترونیک را وارد می نماییم. در این گزینه مشخصات شرکت و یا زیر مجموعه ها مانند: کد، شرح، فعالیت، نام کارفرما، شماره ثبت، تلفن، فکس، شهر، صندوق پستی، آدرس، پست الکترونیک و سایت وارد می شوند.

واحد سازمانی :

هر کارگاه تعریف شده ممکن است دارای زیرمجموعه های دیگری باشد. این مجموعه ها را در این گزینه تعریف می نماییم. برای مثال شرکت الف دارای قسمت کارگزینی ، مالی ، کارگاه تولید و ... در این گزینه کد و شرح(نام زیرمجموعه) قابل تعریف و نام کارگاه (شرکت) قابل نسبت دادن به زیرمجموعه ها می باشد.

سازمان های مرتبط :

هر شرکت ممکن است با تعدادی از سازمانها و یا بانکها و یا ... در ارتباط باشد. برای تعریف این سازمانهای مرتبط از این گزینه استفاده می شود. مانند سازمان تامین اجتماعی ، بیمه تکمیلی ، بانک ... و ... در این گزینه کد ، شرح (نام سازمان موردنظر مثل سازمان تامین اجتماعی) قابل تعریف و نام کارگاه (شرکت) قابل نسبت دادن به زیرمجموعه ها می باشد.

شعبه سازمانهای مرتبط :

تعریف شعب سازمانهای مرتبط در این گزینه انجام می گیرد. مانند شعبه 19 (تامین اجتماعی) ، شعبه قرنی (بانک مسکن) و ... در این گزینه نوع سازمان(بیمه،بانک و مالیات) ، سازمان(سازمانهای مرتبط) و شهر قابل انتخاب و کد ، شرح ، کد شعبه ،تلفن ، فکس و آدرس قابل تعریف می باشد.

ارتباط سازمان ها :

در این گزینه ارتباط سازمانها و شعب آنها با شرکت تعریف می شود. (نام کارگاه : شرکت پالیزافزار ، نوع سازمان: تامین اجتماعی ، سازمان: بیمه ، شعبه: 19 و کد کارگاه: 121544545 )

مشخصات گارگاه نرم افزار حقوق و دستمزد
جغرافیایی :

در این گزینه نام کشور، استان و شهر را وارد نموده و آنها را به یکدیگر اختصاص می دهیم. اطلاعات این گزینه در فیلدهای اطلاعاتی مانند محل تولد، محل صدور، محل تحصیل مشخص می شود.

 • کشور: نام کشورها در این گزینه تعریف می شود.
 • استان: نام استانها را وارد نموده و به کشورهای تعریف شده اختصاص می دهیم.
 • شهر: نام شهرها را وارد نموده و به استانهای تعریف شده اختصاص می دهیم.
اسامی کشور، استان و شهرها
منابع انسانی :

در این گزینه پارامترهای مختلف زیر قابل تعریف می باشند:

 • جنسیت : مرد ، زن
 • تابعیت: ایرانی ، غیر ایرانی
 • رنگ: در این گزینه قابلیت تعریف رنگ چشم یا رنگ پوست و یا موارد دلخواه وجود دارد. این رنگها می تواند برای چشم مشکی،آبی ، قهوه ای ، میشی و ... و برای رنگ پوست سفید ، زرد ، سبزه و ... باشد.
 • مذهب: در این سیستم قابلیت تعریف ادیان و یا مذاهب مختلف وجود دارد. مانند شیعه ، سنی ، مسیحی و ...
 • زبان: می توان زبانهای مختلف برای نسبت دادن به پرسنل وجود دارد. مانند فارسی ، ترکی و ...
 • تاهل: وضعیت گوناگون تاهل قابل تعریف می باشد. مانند مجرد ، متاهل ، بیوه ، مطلقه و ...
 • خویشاوندی: وضعیت نسبت خویشاوندی پرسنل قابل تعریف می باشد. مانند پدر ، مادر ، برادر، خواهر و ...
 • وضعیت مسکن: وضعیت مسکن می تواند شخصی ، سازمانی ، استیجاری ، منزل پدری و ... باشد.
 • سایز لباس: تعریف انواع اندازه های لباس در سیستم وجود دارد که می توان جهت لباس کفش ، شلوار و ... بکار گرفته شود. مانند کوچک ، متوسط ، بزرگ ، خیلی بزرگ و ...
 • عضویت: دربرخی از سازمانها و یا ادارات ، عضویتهای مختلفی بصورت سازمان یافته وجود دارد که ممکن است اطلاعات فردی این عضویتها برای گزارش گیریهای مختلف پرسنلی مورد نیاز باشد . این عضویتها می تواند شامل انجمن خوشنویسان ، انجمن حمایت از بیماران خاص ، انجمن اسلامی ، بسیج و ... باشد.
 • وضعیت جسمانی: وضعیت جسمانی هر فرد جهت آمارهای پرسنلی می تواند شامل موارد سالم ، معلول ، جانباز و ... باشد.
 • فیزیک بدن: از نظر فیزیک بدنی می تواند پرسنل را به حالات گوناگون تقسیم بندی نمود. مانند قد بلند ، متوسط ، لاغراندام ، چاق ، قدکوتاه و...
 • شرایط کار: در مورد شرایط کاری پرسنل تقسیم بندیهایی همچون اداری ، کارگاهی ، کار سخت و ... را می توان انجام داد.
 • وسیله حمل ونقل: انواع وسایل حمل ونقل که پرسنل جهت کارکرد در ماموریت و یا سرویس ایاب وذهاب مورد استفاده قرار می دهند قابل تعریف می باشد. مانند تاکسی ، اتوبوس ، سرویس ، آژانس و ...
 • اقامتگاه: اقامتگاه پرسنل در هنگام ماموریت می تواند هتل ، مسافرخانه ، محل مشتری و ... باشد.
تحصیلات :
 1. مدرک تحصیلی: تعریف انواع مدارک تحصیلی جهت بکارگیری در قسمتهای مختلف نرم افزار امکان پذیر است. مانند بیسواد ، ابتدایی ، راهنمایی ، سیکل ، دیپلم ، فوق دیپلم ، لیسانس و ...
 2. رشته تحصیلی: ورود اطلاعات رشته های تحصیلی شامل ریاضی ، علوم پایه ، الکترونیک ، مکانیک ، کامپیوتر ، پزشکی و ... می باشد.
 3. موسسه: محل تحصیل پرسنل شامل دانشگاهها ، موسسات آموزشی ، مدارس و ...
 4. دوره آموزشی: این دوره ها می تواند شامل دوره AutoCAD ، It ، Icdl و ... باشد.
 5. گواهینامه: سازمان فنی حرفه ای ،سازمان نظام مهندسی ،اداره راهنمایی ورانندگی و...
نظام وظیفه :
 • خدمت سربازی: اطلاعات مربوط به حوزه نظام وظیفه شامل مشمول، معافیت و پایان خدمت و ... تعریف می شود.
 • امتیازات: عناوین مواردی که خدمت نظام وظیفه کاهش یافته و یا منتفی می گردد تعریف می شود مانند منطقه مرزی ، منطقه عملیاتی ، سربازی دفاع مقدس کفالت ، جانبازی و ...
استخدام :
 • حکم استخدام :

  محاسبات حقوق پرسنل براساس احکام استخدامی صورت می گیرد. احکام استخدامی ، میزان حقوق و ضرایب و پارامترهای دخیل در حقوق را مشخص می نماید. مانند کارآموزی، آموزشی، استخدامی، ارتقا، سرپرستی، استعفا، اخراج، بازخرید، تعلیق، انتقالی و...

 • استخدام :

  نوع استخدام پرسنل در پرداخت حقوق و مزایا، مالیات و بیمه بسیار اهمیت دارد. این تعاریف عبارتند از رسمی، قراردادی، آزمایشی و...

 • پست سازمانی :

  در این گزینه عناوین پستهای مختلف شرکت تعریف می شوند. مانند مدیرعامل، مدیر خدمات پس از فروش، مدیر فروش، مدیر تولید، حسابدار، حسابدار ارشد و ...

 • شغل :

  در هر شرکت شغلهای مختلفی وجود دارد. مانند کارگر، مدیر، حسابدار و... لازم به ذکر است ممکن است در شرکت چند منشی داشته باشیم که شغل آنها منشی بوده ولی پست سازمانی آنها متفاوت باشد مانند منشی مدیریت، منشی مدیریت خدمات پس از فروش و یا ...

حسابداری :
 • پروژه: در مواردی که شرکت به صورت پروژه ای فعالیت می نماید و برای هر پروژه نیروی انسانی استخدام می کند ، نام این پروژه در قسمت اطلاعات پرسنلی – حکم – احکام ، آورده می شود البته این بند در شرکتهای چند شعبه ای نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

 • مرکز هزینه: این گزینه جهت معرفی مراکز هزینه موجود در یک محیط عملیاتی (سازمان، شرکت، موسسه و ...) مورد استفاده قرار می گیرد. این مرکز در صدور احکام استخدام نیز استفاده می شود، به عبارت دیگر در هر حکم استخدامی مرکز هزینه ایی که حقوق و مزایای پرسنل موردنظر در آن هزینه می شود مشخص خواهد شد.

 • حساب بانکی: می توان عناوین نوع حساب بانکی همچون سرمایه گذاری کوتاه مدت، بلند مدت، قرض الحسنه، جاری و ... و یا سیبا بانک ملی ، سپهر بانک صادرات و ... را تعریف نمود.

 • ضمانت: در این گزینه عناوین نوع ضمانت از قبیل نقدی ، چک ، سفته و ... را می توان تعریف نمود.

کارکرد :
 • مرخصی: انواع مرخصی های مورد نیاز را می توان تعریف نمود. مانند استحقاقی ، استعلاجی ، بدون حقوق ، زایمان و ...

 • ماموریت: انواع ماموریتهای مورد نیاز را می توان تعریف نمود. مانند اداری ، آموزشی ، شهرستان ، خارج از کشورو ...

بهداشت :
 • گروه خونی: انواع گروه های خونی را وارد می کنیم. مانند A- ، A+ ، B- و ...

 • سوابق پزشکی: عناوین بیماریهایی که پرسنل شرکت به آن دچار بوده و یا هستند را وارد می کنیم.

ایمنی :
 • اخطار : در این قسمت باید انواع اخطارهای قابل درج در پرونده پرسنل وارد شود.

 • حوادث : این قسمت در برنامه راه اندازی نشده و کاربرد آن برای مراکز و کارخانه هایی است که حوادث خواص دارند، مانند سقوط از جرثقیل و ...

اقلام حقوقی :

در این قسمت موارد دخیل در محاسبات حقوق پرسنل تعریف می گردد. تمام موارد دخیل در محاسبات حقوق را می توان در 9 عامل اصلی تعریف نمود. این 9 عامل اصلی بصورت ثابت در سیستم وجود دارد. برای هر عامل می توان زیر شاخه تعریف نمود که هر زیر شاخه دارای تعاریفی مانند تاریخ اجرا ، تعدیل از تاریخ ، کد ، شرح ، نوع مبلغ ، نوع عامل ، بیمه ، جدول مالیات ، ایجاد فرمول محاسباتی پارامترهای دخیل در اقلام مختلف حقوقی می باشد. همچنین امکان انتخاب هر عامل به عنوان دستمزد، مالیات پذیر، بیمه پذیر، معوقه پذیر و برگشت پذیر وجود دارد.

اقلام حقوق نرم افزار حقوق و دستمزد
 • تاریخ اجرا: برای اجرای اقلام حقوقی ، نیاز به تعریف تاریخ شروع داریم. ازاین تاریخ به بعد این عامل در حکم حقوقی تاثیر گذار خواهد بود. اگریک قلم حقوقی را چند بار با فرمولهای متفاوت تعریف کنیم در احکام حقوقی آخرین فرمول از نظر تاریخی قابل اجرا می باشد.

 • تعدیل از تاریخ: اگر در پرداخت مقدار حقوق خطا رخ داده باشد. امکان جبران این اشتباه وجود دارد. برای این کارابتدا قلم حقوقی که اشتباه شده و باید اصلاح گردد را مجددا تعریف می کنیم. سپس تاریخ پرداخت با عنوان تاریخ اجرا و تاریخ شروع محاسبات با عنوان تعدیل ازتاریخ را تعریف نموده و درپایان گزینه معوقه پذیر را نیز انتخاب می کنیم.

 • کد: برای هرقلم حقوقی یک عدد به عنوان ردیف تعریف می شود. این عدد در فرمول نویسی مورد استفاده قرار می گیرد. جهت نظم و ترتیب اقلام بهتر است یک سرفصل کد برای هر عامل اصلی تعریف کرد مثلا برای سرفصل وامها عدد 01 و در زیرشاخه وامها (011 برای وام قرض الحسنه ،012 برای وام ازدواج و...) و 02 برای سرفصل نامستمرها و ....

 • شرح : برای هرکدام از اقلام تعریف شده یک نام اختصاص می دهیم. این نام در قسمت های کارکرد ، مزایا کسورات و ... دیده می شود. مثلا در عامل نامستمر گزینه کارانه تولید ، عیدی سالیانه ، سنوات و ...

 • نوع مبلغ: برای اقلام تعریف شده یکی از چهار حالت کسر ، پرداخت ، ذخیره و تعهدات کارفرما را می توان اختصاص داد.

  • کسر: به معنای برداشت از حقوق مانند وام ، بیمه ، کسر کار و ... می باشد.

  • پرداخت: به معنای جبران مالی مانند حقوق ، مکمل حقوق ، اضافه کار و ... می باشد.

  • ذخیره: به معنای برداشت ازحقوق و ذخیره آن برای پرسنل مانند صندوق قرض الحسنه و یا... می باشد.

  • تعهدات کارفرما: پارامترهایی که کارفرما در قبال آن مسئولیت دارد مانند سهم کارفرما در بیمه تامین اجتماعی می باشد.

 • دستمزد: با انتخاب این گزینه مبلغ مزایای غیر مشمول در لیست خلاصه بیمه منظور نمی گردد.

 • مالیات پذیر: مالیات حقوق پرسنل به تعدادی از عوامل حقوقی وابسته می باشد. بنابراین برای کسر خودکار مبلغ مالیات از هر قلم حقوقی مالیات پذیر و درج آنها در لیست مالیاتی باید گزینه مالیات پذیر انتخاب گردد. مانند حقوق پایه ، اضافه کار و ...

 • بیمه پذیر: بیمه تامین اجتماعی پرسنل به تعدادی از عوامل حقوقی وابسته می باشد. بنابراین برای محاسبه مبلغ بیمه باید در تعریف اقلام مربوط به آن ، گزینه بیمه پذیر انتخاب شود. مانند حقوق پایه ، اضافه کار و ...

 • معوقه پذیر: اگر در پرداخت حقوق ماههای گذشته اشتباه رخ داده و کم پرداخت شده و نیازباشد محاسبات مجددا انجام گرفته و مابقی پرداخت حقوق درفیش حقوقی جاری یا ماه موردنظر آینده درج گردد باید پارامتر مربوط به آن را مجددا تعریف و تیک معوقه پذیر را برای آن بزنیم ، مشروط براینکه تاریخ اجرا و تاریخ تعدیل را درست تعیین کنیم . مانند پرداخت معوقه حقوقی و یا اضافه کار ، ماموریت و ... از تاریخ مشخص شده می باشد.

 • برگشت پذیر: اگر در پرداخت حقوق ماههای گذشته اشتباه رخ داده و زیاد پرداخت شده باشد و نیازباشد محاسبات مجدد انجام گرفته و اضافه پرداختی حقوق درفیش حقوقی جاری یا ماه موردنظر آینده درج گردد باید پارامتر مربوط به آن را مجددا تعریف و تیک برگشت پذیر را برای آن بزنیم ، مشروط براینکه تاریخ اجرا و تاریخ تعدیل را درست تعیین کنیم .

  در صورتیکه نیازباشد در حکم حقوقی تغییرات صورت گیرد. (مثل تغییرحقوق پایه یا تغییر حق ماموریت روزانه یک یا تعدادی از پرسنل و یا ...) و تغییرات صورت گرفته علاوه بر ماه جاری در ماه های گذشته نیز محاسبه گردد، باید در قسمت اقلام حقوقی ، مطابق با تغییرات مورد نیاز حکم جدید تعریف گردد. در این قلم حقوقی جدید کار را به ترتیب زیر انجام دهید.

  1. تاریخ اجرای جدید (تاریخ ماه جاری) را وارد نمایید.
  2. تاریخ تعدیل (تاریخی که باید از آن به بعد حکم جدید اعمال شود) را تنظیم نمایید.
  3. در صورتیکه تغییرات ازنوع کسر باشد گزینه و اگر تغییرات ازنوع پرداخت باشد گزینه را انتخاب نمایید.
  4. حکم را ذخیره نمایید.
نحوه فرمول نویسی :

همانگونه که در بالا گفته شد برای هر عامل حقوقی می توان عوامل دیگری به عنوان زیرشاخه تعریف نمود. برای مشاهده زیر شاخه هرکدام از عوامل ، می توان روی علامت + کنار عامل با موس کلیک و یا با دوبار کلیک روی هر عامل باز نمود. با دوبار کلیک روی صفحه برنامه امکان ویرایش ، اضافه و حذف زیر شاخه ها وجود دارد. با انتخاب گزینه جدید ، تعاریف اولیه مانند تاریخ اجرا و ... قابل مشاهده در شکل 23 را وارد نموده کلید ذخیره را که در بالای صفحه به صورت دیسکت مشخص شده است می زنیم. همچنین برای ایجاد تغییرات در هرکدام از عوامل از گزینه ویرایش و برای حذف از گزینه حذف استفاده می کنیم.

فرمول محاسبه هر عامل برای استخدام های موردنظر، باید به صورت مستقل ارائه شود. امکانات پیش بینی شده در این فرم، کاربر را قادر می سازد که قوانین حقوقی یا تصویبی موسسه را در قالب سیستم حقوق و دستمزد و پرسنلی مکانیزه نماید. قابلیت انعطاف پذیری فوق العاده و سهولت استفاده از آن، از ویژگیهای قابل ذکر فرم فرمول محاسبه است.

فرمول ارائه شده می تواند فقط در قالب یک پارامتر ( عوامل حکم حقوقی که عینا پرداخت می شوند Value ) و یا حتی یک عدد ( مبلغ ثابت پرداختی ) باشد ، در عین حال اکثر فرمولهای محاسبه به صورت یک عدد ظاهر می شوند که ترکیبی از پارامترها ، عملگرها ، اعداد ثابت و توابع هستند و حتی می توان از عبارات منطقی نیز در طراحی آنها استفاده نمود. کاربر می تواند با ارائه عبارات شرطی ، چنان برنامه ریزی کند که فرمول محاسبه در شرایط ویژه تحقق یابد.

برای فرمول نویسی از گزینه های موجود در زیر این قسمت استفاده می گردد. پارامترهای اقلام حقوقی قابل انتخاب می باشند و برای ضریبها و محاسبات از عملگرهای مشخص شده بهره می بریم.

بوسیله عملگرها امکان محاسبات توسط پارامترهای ریاضی به همراه شرط پذیری وجود دارد. با استفاده از پارامترهای اقلام حقوقی که به عنوان عوامل مختلف حقوقی تعریف نموده ایم به راحتی می توان فرمول مورد نیاز را نوشت.

پارامترها :

برای تنظیم فرمول محاسبات اقلام حقوقی از پارامترهای مختلف حقوقی استفاده می شود. این پارامترها در اقلام حقوقی مشخص شده اند تعدادی از پارامترها در سه گروه دسته بندی شده و تعدادی دیگر بصورت مستقل قابل مشاهده می باشند. (کادر مشخص شده در شکل 23)

گروه اقلام کارکرد شامل کارکرد عادی ، اضافه کاری ، ماموریت ، مرخصی و ... ، اقلام مستمر شامل حقوق پایه ، حق مسکن ، حق اولاد و ... و اقلام نامستمر شامل عیدی ، سنوات ، مساعده ، پاداش مدیریت و ... می باشند و پارامترهای دسته بندی نشده شامل مبلغ طبق حکم ، زمان طبق حکم ، ماههای کارکرد سال ، روزهای کارکرد سال ، ساعت کارکرد استاندارد ماه ، اقلام بیمه پذیر ، اقلام مالیات پذیر و .... می باشند.

نحوه فرمول نویسی در نرم افزار حقوق و دستمزد

اعداد و عملگرهای محاسباتی و منطقی در نرم افزار حقوق و دستمزد :

برای انجام محاسبات اقلام حقوقی از عملگرهای محاسباتی و منطقی استفاده می شود. برای تغییرفرمول به اعداد ثابت ، فرمول پیش فرض را بلوک نموده و سپس بر روی دکمه های عددی موجود در عملگرها ، کلیک نمایید .

برای ورود اعداد و همچنین عملگرهای محاسباتی جمع (+) ، تفریق (-) ، ضرب (*) ، و تقسیم ( / ) نمی توان از صفحه کلید کامپیوتر استفاده نمود و حتما باید به وسیله موس بر روی گزینه های موردنظر رفته و کلیک کنیم .

همچنین هرکدام از اقلام حقوقی تعریف شده می تواند در محاسبات جزء بیمه ، مالیات ، برگشت پذیر، معوقه پذیر و دستمزد انتخاب شود.

برای روشن تر شدن فرمول نویسی در هر عامل تعریف شده یک مثال را بیان می کنیم.

 1. وام :

  در این قسمت نام انواع وامهای پرداختی به پرسنل را می توان تعریف نمود و نوع محاسبه اقساط ماهیانه آن را فرمول نویسی کرد.

  برای فرمول وام باید مقدار مبلغ کسرحقوق وام در هر ماه را مشخص نماییم. بنابراین با دو پارامتر مبلغ مانده وام و قسط وام سروکار داریم. همانطور که در بخش پارامترهای فرمول نویسی مشخص است مانده وام عبارت LoanRemainder و قسط وام عبارت PaymentValue را نمایش می دهد در هر ماه باید مقدار اقساط وام از حقوق کسر گردد. در ماه آخر ممکن است مقدار مانده وام از مقدار قسط وام کمتر بشود در اینجا بجای قسط وام باید مانده وام از حقوق کسر گردد. بنابراین شرط مانده وام بزرگتر از قسط وام اهمیت دارد و بدون این شرط محاسبه کسر وام درست نخواهد بود. فرمول کسر وام به طور پیش فرض در سیستم وجود دارد .

  Case when LoanRemainder > PaymentValue then

  PaymentValue

  Else

  LoanRemainder

  End

 2. نامستمر :

  برخی از پارامترهای حقوقی ممکن است به صورت دائمی و هر ماه پرداخت نشوند مانند مساعده ، کارانه تولید ، سنوات ، عیدی و ... این اقلام را در عامل نامستمر تعریف می کنیم. توجه داشته باشید باید نوع مبلغ پارامتر را درست انتخاب نمایید (کسر، پرداخت، ذخیره، تعهد کارفرما). برخی از عوامل نامستمر دارای فرمول می باشند. مانند سنوات و عیدی که فرمولهای آنها به طور پیش فرض در سیستم وجود دارد.

  مثال: عیدی پایان سال پرسنل طبق قانون کار برابر با مقدار دو برابر حقوق فرد به شرط عدم تجاوز این مقدار از سه برابر حقوق پایه وزرات می باشد.

  برای نوشتن فرمول عیدی به صورت زیر عمل می نماییم :

  فرمول محاسبه عیدی نرم افزار حقوق و دستمزد

  عبارات مختلف بکار رفته در فرمول را با لیست عوامل حقوقی تعریف شده مقایسه نمایید تا در فرمول نویسی مهارت پیدا کنید.

  در این فرمول عبارت [1] : حقوق پایه ، [2] : حق مسکن ، [5] : مکمل حقوق ، YearlyWorkDays : تعداد روز کارکرد در سال و عدد 6000000 به فرض سه برابر حقوق پایه می باشند.

  تفسیر فرمول: اگر دو برابر حقوق پایه و حقوق مکمل از مبلغ سه برابر حقوق پایه وزارت کار بیشتر باشد آنگاه سه برابر حقوق پایه وزارت کار را نسبت به تعداد روزهای کارکرد پرسنل محاسبه کن و در غیر اینصورت دو برابر حقوق پایه و مکمل را نسبت به تعداد روزهای کارکرد محاسبه نما.

 3. مستمر :

  گزینه هایی که در حکم پرسنلی تعریف شده و در فیش حقوقی تمام ماهها تکرار می شود را عوامل مستمر می نامیم مانند حقوق پایه، حق مسکن، حق اولاد، بن و ... شامل می شود و این گزینه ها از نوع دستمزد هستند.

  حقوق پایه به معنای حقوق ثبت شده در حکم استخدامی به ازای 30 روز کارکرد می باشد. بنابراین برای محاسبه حقوق پایه فرد در طول ماه به تعداد روزهای حضور(کارکرد عادی) فرد بستگی خواهد داشت. بنابراین فرمول زیر را خواهیم داشت.

  حقوق پایه نرم افزار حقوق و دستمزد

  برای نوشتن فرمول به علائم عملگرها دقت نمایید تا پرانتزها را در جای مناسب استفاده نمایید. عنوان مبلغ طبق حکم از لیست اقلام حقوقی Value و کارکرد عادی طبق تعریف ما [70] می باشد. بنابراین فرمول حقوق پایه ، حق مسکن ، بن و حق اولاد به صورت ( Value / 30 ) * [70] خواهد بود. Value مقدار ثابت تعریف شده در احکام پرسنلی می باشد و برنامه مقدار ثابت را برای هرکدام از عوامل تعریف شده فوق از احکام پرسنلی برداشت می کند. (یعنی مقدار ثابت حکم حقوق پایه و یا حق مسکن و یا ...)

 4. مالیات :

  محاسبه مالیات باید طبق قوانین مالیاتی انجام پذیرد. قوانین مالیاتی به نام جدول مالیاتی در سیستم در قسمت اقلام حقوقی تعریف می نماییم. تعرفه مالیاتی هر سال توسط دولت اعلام می شود. گزینه taxiteme از قسمت پارامترها مربوط به مالیات می باشد.

 5. کارکرد عادی :

  این گزینه فقط شامل کارکرد و حضور عادی پرسنل در طول ماه می شود. و در فرمول آن صفر(0) قرار دارد زیرا روزهای کارکرد هر ماه در قسمت پرسنلی وارد می گردد.

 6. کارکرد :

  این گزینه بجز کارکرد و حضور عادی هر پارامتری را شامل می شود مانند: شبکاری، اضافه کاری، کسرکار و...

  در زیر به طور خلاصه بعضی از فرمولهای اقلام کارکرد عادی شرح داده می شود :

  • 4/1*( پارامتر ساعات کار استاندارد ماه / پارامتر حقوق پایه ) * پارامتر اضافه کاری = اضافه کاری
  • 4/1*( 30 / پارامتر حقوق پایه ) * پارامتر ماموریت = ماموریت
  • 3*( پارامتر ساعات کار استاندارد ماه /پارامترحقوق پایه ) * پارامتر کسر کار = کسر کار با ضریب 3
 7. رندینگ ماه قبل :

  روند ماه قبل یکی از عوامل مزایا است و مبلغ آن حاصل روند کردن حقوق پرداختی ماه گذشته هر یک از کارکنان می باشد که در ماه جاری به آنها پرداخت می شود. برای استفاده از این گزینه باید مقدار روند مقادیر پرداختی را تعیین نمایید.

  توجه کنید که روند ماه جاری به عنوان یکی از کسورات تعریف می شود و مبلغ این عامل که در این ماه از حقوق فرد کسر می شود و به عنوان مزایا در ماه بعد به همین پرسنل تعلق می گیرد و فرمول آن به شرح زیر است :

  روند ماه جاری نرم افزار حقوق و دستمزد
 8. رندینگ ماه جاری :

  گاهی محاسبات مبلغ حقوق دارای ارقام بسیار اندک نیز می باشد مثلا (4.562.031 ریال). واحد مالی در پرداخت مبلغ خرد (مثلا 31 ریال) ممکن است مشکل داشته باشد. بنابراین درنرم افزارهای حقوق و دستمزد این مبلغ را برای ماه بعدی ذخیره می کنند که به آن رندینگ ماه جاری می گویند و فرمول آن به شرح زیر است:

  رندینگ ماه جاری نرم افزار حقوق و دستمزد
 9. بیمه :

  جهت بیمه تامین اجتماعی باید ماهیانه 30 درصد حقوق دریافتی پرسنل به حساب تامین اجتماعی واریز گردد و این 30 درصد شامل 7 درصد حق کارگر، 20 درصد حق کارفرما و 3 درصد حق بیکاری می باشد. فرمول بیمه به شرح زیر می باشد :

  سهم بیمه نرم افزار حقوق و دستمزد

  حال اگر بخواهیم بیمه دیگری به جز موارد فوق تعریف کنیم باید نحوه محاسبه آن و کسر مبلغ از حقوق ماهیانه پرسنل را بدانیم و برای آن روش محاسبه جداگانه ای تعریف کنیم.

  درصد حق کارگر، 20 درصد حق کارفرما و 3 درصد حق بیکاری می باشد. فرمول بیمه به شرح زیر می باشد :

  حال اگر بخواهیم بیمه دیگری به جز موارد فوق تعریف کنیم باید نحوه محاسبه آن و کسر مبلغ از حقوق ماهیانه پرسنل را بدانیم و برای آن روش محاسبه جداگانه ای تعریف کنیم.

جدول مالیات در نرم افزار حقوق و دستمزد :

هنگامی که نوع جدول مالیاتی قانون کار تعیین می شود، اساس محاسبه مالیات حقوق کارکنان ماده 131 قانون کار خواهد بود که هر ساله سقف معافیت سالانه و درصد مالیات آن تعیین می شود. هنگامی که نوع جدول مالیاتی کارشناسی انتخاب شود، محاسبه مالیات به صورت درصد خاصی که در قانون معین شده است، انجام خواهد شد. طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم، هنگام هر پرداخت یا تخصیص حقوق و دستمزد، کارفرمایان مکلف هستند مالیات متعلق را پس از وضع معافیت های مقرر، به نرخ های مقرر در قانون کسر و ظرف 30 روز با صورتی حاوی نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن، به دارایی محل ارائه نمایند. با توجه به این که در سیستم، محاسبات مالیات حقوق به صورت خودکار انجام می شود بنابراین تعریف اطلاعات جدول مالیاتی هر سال در سیستم به صورت مستقل ضروری است. جدول مالیات نرم افزار حضور و غیاب

برای تعریف جدول مالیاتی روی دکمه جدید تعریف جدول مالیاتی جدیدکلیک کرده ، سپس نام جدول مالیاتی جدید(مثلا جدول مالیاتی سال 1389) و تاریخ اجرای آن را وارد می کنیم و در پایین به ثبت حداقل و حداکثر درآمد طبقه مربوط و درصد آن می پردازیم و در انتها دکمه ذخیره را می زنیم. توجه داشته باشید درهمه جای برنامه اگر یک قلم یا عامل را چند بار تعریف کنیم سیستم عاملی را مورد استفاده قرار می دهد که تاریخ اجرای آن جدیدتر است.

گزارشات اطلاعات پایه :

در این سیستم امکان گزارش گیری از اطلاعات مختلف وارد شده پایه وجود دارد. دسته بندی اطلاعات همانند دسته بندی اطلاعات در بخش مدیریت اطلاعات پایه می باشد. برای تهیه گزارش موردنظر ابتدا با کلیک روی دکمه افزودن گزارش پارامتر موردنظر را انتخاب کرده و روی آیکون نمایش گزارش

جستجو

کلیک نمایید. توضیحات کامل در خصوص نحوه گزارش سازی و طراحی گزاراشات پارامتریک در ضمیمه الف شرح داده شده است. در زیر نمونه هایی از گزارشات پایه آورده شده است

گزارش اقلام حقوقی نرم افزار حقوق و دستمزد
گزارش مستمرهای غیر حکمی نرم افزار حقوق و دستمزد

اطلاعات پرسنلی:

پرسنل

برای ورود اطلاعات پرسنلی از این گزینه استفاده می شود. سیستم حقوق و دستمزد برای تفکیک محاسبات پرسنل، نیاز به شماره پرسنلی منحصر برای هر نفر می باشد. لذا در ورود شماره پرسنلی دقت نمایید. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر آشکار می شود که بخواهید از دستگاه حضور و غیاب اطلاعات کارکرد ماهیانه پرسنل را وارد کنید. برای جلوگیری از پیش آمد خطا، هنگام انتقال خودکار اطلاعات از سیستم حضور و غیاب به سیستم حقوق و دستمزد باید شماره پرسنلی افراد در هر دو سیستم یکی باشد.

شناسنامه ای : در این گزینه اطلاعات مشخصات فردی پرسنل وارد می شود.

اطلاعات شناسنامه ای پرسنل

فیزیکی : این اطلاعات شامل وضعیت ظاهری فرد می باشد. (شکل26)

خدمت سربازی: در این گزینه اطلاعات مربوط به وضعیت نظام وظیفه وارد می گردد.(شکل27)

اطلاعات فیزیکی و سربازی پرسنل

معرف – ضامن : در این گزینه این امکان وجود دارد معرف و یا ضامن های کاری فرد را با ذکر مشخصات ثبت نمایید و در صورت نیاز به بررسی ضامن هر فرد به سادگی به اطلاعات آنها دسترسی داشته باشید.

ضامن پرسنل نرم افزار حقوق و دستمزد

سایر اطلاعات: این گزینه امکان ورود اطلاعاتی مانند: زبان، شماره گذرنامه، گواهی نامه، شرایط محیط کاری، سرویس ایاب و ذهاب و عضویت را می دهد.

اطلاعات پرسنل نرم افزار حقوق و دستمزد پالیزافزار

آدرس پستی : علاوه بر مشخصات فردی پرسنل لازم است اطلاعات جزئی در مورد پرسنل در بایگانی شرکت موجود باشد. این اطلاعات عبارتند از: آدرس و شماره تماسهای منزل، محل کار، فکس، شماره موبایل، پست الکترونیکی و سایت. در صورتی که پرسنل هر یک از این گزینه ها را نداشت داخل کادر را خالی بگذارید.

آدرس پستی پرسنل در نرم افزار حقوق و دستمزد پالیزافزار

تحصیلات : سوابق تحصیلی مانند مدرک، رشته، معدل و ... هر فرد را می توانید در این قسمت ثبت کنید.

تحصیلات پرسنل نرم افزار حقوق و دستمزد

سوابق شغلی: در این قسمت سوابق کاری هر فرد در شرکت های دیگر قابل ثبت می باشد. مانند پست سازمانی، نوع استخدام، تاریخ شروع و پایان استخدام و ... و نام شرکت یا سازمانهای قبلی می باشد.

سوابق شغلی در نرم افزار حقوق و دستمزد

بستگان : در این قسمت می توانید نام و مشخصات افراد خانواده هر فرد را وارد کنید.

بستگان پرسنل در نرم افزار حقوق و دستمزد

مصاحبه : در صورتی که از کارمند، قبل از استخدام مصاحبه به عمل آمده باشد و نیاز دارید نتیجه این مصاحبه را ثبت کنید در این قسمت این امکان به شما داده شده است.

مصاحبه قبل از استخدام نرم افزار حقوق و دستمزد

حکم : استخدام هر فرد بر اساس جایگاه کاری و مدرک تحصیلی و پارامترهای مختلف دیگر می باشد که پرداخت حقوق او بر همین الگوها استوار خواهد بود و محاسبات براساس این حکم انجام خواهد گرفت. برای هر فرد استخدام شده حکم حقوقی تعریف می شود و حقوق و مزایا و بیمه و مالیات و... او براساس این محاسبه و پرداخت خواهد شد.

حکم استخدام پرسنل نرم افزار حقوق و دستمزد پالیزافزار" />

این قسمت شامل احکام، بیمه، وام، حکم گروهی، بیمه گروهی می باشد.

حکم پرسنل

احکام: این گزینه یکی از مهم ترین قسمتهای برنامه ی حقوق و دستمزد به حساب می آید. در این قسمت اقلام پرداختی هر فرد مشخص می شود. در واقع تمامی امور انجام شده تا کنون جهت تعریف اطلاعات پایه و تعرفه پرسنل در اینجا مورد استفاده قرار می گیرد.

حکم حقوقی قدمی برای ایجاد اطلاعات اولیه حقوقی پرسنل و تکمیل حکم کارگزین می باشد. بدین ترتیب، با تعیین مبالغ مزایای مطابق حکم در حکم حقوقی، فرایند تعریف اطلاعات خاتمه یافته و با استفاده از امکانات سیستم، می توان محاسبات حقوق پرسنل را با توجه به اطلاعات کارکرد ماهانه آنها انجام داد.

دقت داشته باشید که صدور حکم حقوقی برای کلیه پرسنل الزامی می باشد و بدون صدور حکم حقوقی انجام محاسبات حقوق امکان پذیر نمی باشد. مبنای صدور حکم برای هر فرد نوع استخدام وی می باشد.

در اکثر موارد، احکام پرداختی حقوقی و بیمه ایی اول هر سال مشخص می شود و تا پایان سال ثابت می باشد. اگر در ماه یا ماهای بعد مبالغ پرداختی برای یک پرسنل یا همه پرسنل تغییر کند حتما باید حکم جدید با تاریخ اجرا جدید تعریف شود.

برای صدور حکم ابتدا نام فرد موردنظر را انتخاب نموده، سپس بر روی دکمه گزینه جدید کلیک نمایید و در پایان اطلاعات حقوقی واستخدامی پرسنل را در جدول مربوط به آن وارد نمایید. شکل(35)

صدور حکم پرسنل در نرم افزار حقوق و دستمزد پالیزافزار

شماره حکم: برای ایجاد نظم به هر حکم تعریف شده شماره ای را اختصاص می دهیم.

تاریخ صدور: تاریخ ایجاد حکم جدید می باشد و این تاریج در انجام محاسبات نقشی ندارد.

شرح: توضیحات مورد نیاز جهت حکم تعریف شده می باشد.

حکم: براساس تعریف اولیه حکم می تواند استخدام ، استعفا ، اخراج ، معلق و ... باشد.

استخدام: این گزینه در اطلاعات پایه تعریف شده است و می تواند شامل قراردادی ، رسمی ، آزمایشی و... باشد.

تاریخ استخدام: این تاریخ در محاسبات حقوق موثر است بنابراین در ورود صحیح آن دقت نمایید.

تاریخ پایان قرارداد: جهت مشخص نمودن انتهای قرارداد هر یک از پرسنل تاریخ آن را وارد نمایید. محاسبات حقوقی فقط تا این تاریخ محاسبه خواهد شد.

نام کارگاه، واحد سازمانی و باقی پارامترها وارد می گردند.

وضعیت پرسنل: اگر یکی از پرسنل به هر دلیلی برای مدتی از همکاری با شرکت معذور باشد می توان وضعیت او را غیر فعال نمود تا محاسبات حقوقی برای وی انجام نپذیرد.

تاریخ اجرا: برای هر حکم حقوقی تاریخ اجرا را مشخص نمایید. قبل از این تاریخ حکم تعریف شده اجرا نخواهد شد.

تعدیل از تاریخ: اگر در محاسبه پرداخت حقوق اشتباهی رخ داده و یا قوانین پرداخت یا محاسبات تغییر نموده اند ، با ایجاد حکم جدید تغییرات مورد نیاز را محاسبه و پرداخت نمود و برای این منظور باید تاریخ تعدیل تعیین گردد. مثلا اگر اکنون ماه مهر باشد و بخواهیم از ابتدای تیرماه محاسبات مجدد انجام گرفته و مابه التفاوت حقوق محاسبه شده به پرسنل پرداخت گردد باید تاریخ تعدیل را 01/04/xx13 تعریف نمایید.

برای هر حکم مبالغ مختلف اقلام حقوقی مورد نیاز باید مشخص گردد. بنابراین موارد مثل حقوق پایه ، حق مسکن و ... را تعریف نموده و کلید ذخیره را بزنید.شکل(36)

اقلام پرداختی به پرسنل در نرم افزار حقوق و دستمزد

 

نکته: هر حکم تعریف شده دارای سوابق حقوقی پرسنل می باشد و با تغییر هریک از اطلاعات حقوقی پرسنل ، باید حکم حقوقی جدیدی تعریف شود و امکان تغییر اطلاعات حکم موجود وجود ندارد.

نکته : جهت انجام محاسبات صحیح در ورود اطلاعات حکم حقوقی دقت نمایید.

نکته : در صورت معوقه بودن حکم ، تاریخ موردنظر برای محاسبات معوقه را به عنوان تاریخ تعدیل وارد نمایید .

نکته : برای سهولت در ورود اطلاعات هنگام صدور حکم حقوقی جدید برای پرسنل ، می توان حکم قبلی را انتخاب نموده و برروی آن

بیمه : در این گزینه امکان ورود اطلاعات بیمه ای هر فرد به همراه شماره بیمه وجود دارد. شکل(37)

بیمه پرسنل نرم افزار حقوق و دستمزد پالیزافزار

وام : با استفاده از امکانات فراهم شده در منوی وام ، می توان انواع وام های مورد نیاز را تعریف نمود و به پرسنل اختصاص داد. سیستم به صورت خودکار عملیات کسر قسط وام را کنترل کرده و در محاسبات حقوق منعکس می نماید. در این قسمت جهت اعمال قسط وام در فیش حقوقی پرسنل باید وضعیت وام را فعال انتخاب نموده و تاریخ اجرای صحیح را وارد نمایید .شکل(38)

وام پرداختی به پرسنل

نکته: اگرشرکت یا موسسه بخواهد بصورت موقت اقساط وام پرسنل کسرنگردد، باید یک وام جدید تعریف نموده ومبلغ مانده وام فرد را وارد و وضعیت وام را تعلیق انتخاب نموده و تاریخ اجرا را نیز زمان مورد خود وارد کرد. با این عمل اقساط وام ازحقوق ماهیانه پرسنل کسر نمی گردد.

نکته: پس از اتمام دوره پرداخت اقساط در وامهای فعال ، وضعیت وام به صورت اتوماتیک به غیر فعال تغییر می یابد.

حکم گروهی : حکم گروهی مانند همان حکم ثابت فردی می باشد. با این تفاوت که اگر حکم برای کلیه پرسنل ثابت و یک شکل باشد می توان در این قسمت یک حکم برای کلیه پرسنل تعریف نمود. فقط باید شرایط یکسانی را برای پرسنل فیلتر کرد. برای مثال: تمام پرسنلی که استخدام آنها قراردادی هستند.

تعریف حکم گروهی در نرم افزار حقوق و دستمزد پالیزافزار

پس ازانتخاب نوع فیلترموردنظر، با زدن دکمهدکمه جستجو شرط انتخاب شده در پایین کادر قرار می گیرد شکل(39). سپس زمان تعریف حکم برای پرسنل فیلتر شده می باشد.

اگرهنگام فیلتر کردن اشتباهی رخ داد که مستلزم اعمال اصلاحات و تغییرات بود ، بر روی فیلتر انجام شده کلیک کرده ، اشتباه را اصلاح نمایید. و در انتها جهت جایگزین شدن فیلتر جدید دکمهدکمه تاییدرا بزنید.

بیمه گروهی : : در صورتی که تمامی پرسنل ازیک یا چند نوع بیمه با هزینه ثابت استفاده می کنند می توان برای همه پرسنل نوع بیمه ها را تعریف نمود.در تعریف بیمه گروهی نیز مانند حکم گروهی باید پرسنل را فیلتر کرده سپس برای آنها بیمه تعریف نمود.

نکته: : باید توجه داشته باشید که بعد از تعریف بیمه گروهی باید شماره بیمه تمامی پرسنل را با ویرایش به صورت منحصر به فرد تعریف نمایید.

بیمه گروهی پرسنل در نرم افزار حضور و غیاب

کارکرد

ساعات کارکرد: این مقدار را می توان به صورت خودکار از نرم افزار حضور و غیاب دریافت نموده و یا به صورت دستی در سیستم وارد نمود. در صورتی که از سیستمهای حضور و غیاب جهت گرفتن خروجی برای برنامه حقوق دستمزد استفاده نمی کنید شما می توانید در این قسمت اطلاعات کارکرد پرسنل را به صورتی دستی وارد نمایید.

کارکرد پرسنل
ساعات کارکرد در نرم افزار حقوق و دستمزد

ابتدا تاریخ ماه موردنظر و اطلاعات کارکرد را وارد نمایید. اگر در قسمت محاسبات حقوق و دستمزد – تنظیمات تاریخ – تاریخ سیستم را ، تاریخ ماه جاری قرار داده باشید ، این تاریخ به صورت پیش فرض پیشنهاد می شود.

با وارد نمودن اطلاعات کارکرد وزدن کلید اینتر قلم کارکرد در کادر پایین قرار می گیرد. در انتها کلید ذخیره بزنید.

برای اصلاح خطای صورت گرفته در ورود اطلاعات کارکردی فرد، بر روی تاریخ بالا دابل کلیک کرده و گزینه ویرایش را انتخاب نمایید. سپس اطلاعات را تصحیح کرده و در انتها کلید ذخیره را بزنید.

با تکرار مراحل فوق می توانید اطلاعات عوامل کارکرد تمامی پرسنل را تعیین نمایید . برای تسریع در ورود اطلاعات کارکرد پرسنل ، هنگامی که ورود اطلاعات کارکرد پرسنل فعلی به پایان رسید ، با استفاده از کلید جهت نمای پایین ، روی اسم فرد بعدی قرار گرفته و با فشردن کلید ترکیبی Ctrl + N کارکرد شخص بعدی جهت ورود اطلاعات فعال می شود .

در صورتی که بخواهید تاریخ را تایپ نمایید باید ابتدا سال سپس ماه و بعد روز را به همراه جدا کننده / را تایپ نمایید (YYYY/MM/DD). همچنین می توانید از تقویم موجود در نرم افزار استفاده نمایید.

تنظیمات اولیه کارکرد:

در این قسمت باید ساعات کار ماهیانه و ساعات کار روزانه هر فرد را وارد نمود.

پس از ورود اطلاعات کارکرد هر فرد ، سیستم به صورت خودکار به محاسبه ماههای کارکرد و روزهای کارکرد و ساعات کارکرد و کسر کارکرد در سال می پردازد و آن را در محاسبه آیتم هایی مانند سنوات و عیدی به کار می گیرد.

تعاریف تنظیمات اولیه یک بار در سال انجام می گیرد. و برای سال جدید ، با تعریف حکم جدید ، تنظیمات اولیه جدید نیز برای پرسنل تعریف می شود. اگر تنظیمات هر سال انجام نگیرد ، محاسبات ماههای کارکرد بیش از 12 ماه و یا کارکرد بیش از 365 روز نمایش داده خواهد شد.

در صورت عدم انجام تنظیمات اولیه در ابتدای سال ، سیستم بدون اعلام اخطار به کار خود ادامه می دهد و پس از محاسبات نمی توان تنظیمات را انجام داد بنابراین باید محاسبات را حذف نموده ، به ماه اول باز گردید و تنظیمات را انجام داده ، مجددا به محاسبات بپردازید.

تنظیمات اولیه کارکرد نرم افزار حقوق و دستمزد
مرخصی در نرم افزار حقوق و دستمزد

مرخصی: در صورت عدم استفاده از نرم افزارهای حضور و غیاب برای ورود اطلاعات مرخصی پرسنل از این گزینه استفاده می شود.

ورود اطلاعات مرخصی در محاسبات ماهیانه حقوق تاثیری ندارد اما وجود آن در پایان سال برای محاسبه مانده مرخصی و بازخرید آن بسیار ضروری می باشد.

ماموریت : در صورتی که از نرم افزارهای حضور وغیاب استفاده نمی کنید و می خواهید برای پرسنل خود روزهای ماموریت را در نرم افزارثبت نمایید از این گزینه استفاده نمایید.

ماموریت در نرم افزار حقوق و دستمزد

تنظیمات اولیه کارکرد گروهی: این گزینه مانند تنظیمات اولیه کارکرد است با این تفاوت که اگر عده ایی یا تمامی پرسنل از یک تنظیم مشابه استفاده می کنند می توانید در این قسمت کارکرد گروهی ثبت کنید.

تنظیمات اولیه کارکرد در نرم افزار حقوق و دستمزد

برای اینکار مانند تعریف حکم گروهی ، پرسنل با مشخصه های مشترک را فیلتر نموده و برای آنها تنظیمات گروهی انجام دهید و در انتها کلید ذخیره بزنید.

مرخصی گروهی :گاهی لازم است برای چند نفر و یا همه پرسنل در روز و یا روزهای خاص مرخصی ثبت گردد. (مانند تعطیلات تابستانی) برای این منظور از این گزینه استفاده می گردد.

مرخصی گروهی نرم افزار حقوق و دستمزد

ماموریت گروهی : در صورت نیاز به ورود اطلاعات ماموریت برای تعدادی از پرسنل از این گزینه استفاده نمایید.

ماموریت گروهی نرم افزار حقوق و دستمزد

دریافت ساعات حضور وغیاب: در اینجا امکان دریافت اطلاعات کارکرد ، مرخصی ، ماموریت واضافه کار و کسر کار و... به صورت فایل خروجی از نرم افزار حضور و غیاب با فرمت txt وجود دارد.

با اجرای گزینه دریافت ساعت حضور و غیاب گزینه باز کردن فایل را بزنید شکل(48).

دریافت ساعات حضور و غیاب نرم افزار حقوق و دستمزد

و از مسیر موردنظر فایل خروجی txt را انتخاب نمایید. شکل(49)

فایل خروجی txt

پس از انتخاب فایل ، اطلاعات موجود در فایل متنی که مربوط به کارکرد پرسنل می باشد در کادر مستطیل شکل قابل مشاهده خواهد بود. ترتیب اطلاعات موجود درفایل متنی جهت ورود به سیستم حقوق و دستمزد معمولا توسط شرکت تولید کننده نرم افزار حضور و غیاب بیان می شود. بنابراین ترتیب اطلاعات که شامل فرمت اطلاعات ، نوع اطلاعات ، طول و شروع اطلاعات می باشد را مشخص نمایید.

به فرض سه رقم اول شماره پرسنلی باشد

 • نوع اطلاعات را برابر با شماره پرسنلی انتخاب نمایید.
 • جنس شماره پرسنلی عدد بوده و نیاز به تعیین روز ، ساعت و دقیقه نمی باشد. بنابراین فرمت آن را خالی می گذاریم.
 • طول شماره پرسنلی در این مثال سه رقم می باشد
 • شروع شماره پرسنلی از رقم صفر می باشد.
 • جهت اضافه شدن تنظیمات انجام شده دکمه درج را بزنید.
ورود اطلاعات پرسنل نرم افزار حقوق و دستمزد

فرمت اطلاعات سه حالت می تواند تنظیم گردد.

 • اگر اطلاعات قابل درج هیچ یک از مشخصه های ( روز و ساعت و دقیقه ) را نداشت فرمت آن را خالی می گذاریم.(شماره پرسنلی)
 • اگراطلاعات از جنس روز باشد فرمت DD انتخاب خواهد شد.(کارکرد عادی ، ماموریت روزانه ، مرخصی روزانه و...)
 • اگر اطلاعات از جنس ساعت و دقیقه باشد فرمت HH:MM انتخاب خواهد شد.(اضافه کار، کسر کار،مرخصی ساعتی و...)

تنظیمات اطلاعات فایل متنی را تا انتها ادامه دهید. تا هیچ اطلاعاتی از دست نرود و اطلاعات انتقال یافته صحیح و دقیق باشد.

اکنون نام ماه موردنظر را وارد نموده سپس سطر جداکننده اطلاعات هر فرد را با \n تعیین کرده وتاریخ اجرا را مشخص نمایید.

درانتها از نوار ابزار بالا دکمه ذخیره را بزنید.

فرمت ورود اطلاعات نرم افزار حقوق و دستمزد

آموزش و تخصص

نیازهای آموزشی پستهای سازمانی: : گاهی درشرکت یا سازمان قبل از اشتغال به کار پرسنل نیاز به آموزش دوره خاص می باشد. برای تعریف این دوره آموزشی از این گزینه استفاده می شود. شکل(54)

نیاز های آموزشی پست های سازمانی

دوره های ارائه شده : اگرشما در مجموعه خود دوره هایی را برای پرسنل برگزار کرده اید یا درحال برگزاری دوره ایی هستید می توانید با ذکر تاریخ شروع و پایان و میزان ساعت هر کلاس و دیگر موارد ارائه شده بایگانی از آنها در اختیار داشته باشید.(شکل55)

دوره های گذرانده پرسنل : دربرخی از موسسات و مراکز، نیازبه شناسنامه ایی از دوره های گذرانده شده توسط پرسنل می باشد. در این قسمت امکان ثبت دوره های گذرانده شده وجود دارد.شکل(56)

دوره های آموزشی و دوره های ارائه شده نرم افزار حقوق و دستمزد

درخواست آموزش: : در صورتی که پرسنلی جهت انجام کاری که مجموعه از او در خواست دارد نیاز به آموزش داشته باشد در این قسمت می توانید با ذکر تاریخ و نام دوره آموزشی را برای آن پرسنل ثبت نمایید.

درخواست آموزش نرم افزار حضور و غیاب

تخصص پرسنل : این گزینه تعریف نشده است.

بهداشت

پرونده پزشکی در سازمان : در این گزینه می توانید پرونده پزشکی پرسنل خود را به صورت لیستی در اختیار داشته باشید.

سوابق پزشکی : در این گزینه می توانید لیستی با عنوان سوابق پزشکی برای پرسنل تهیه نمایید.

سوابق پزشکی پرسنل نرم افزار حقوق و دستمزد

ایمنی :

اخطار :دربعضی مراکز یا کارگاهها به علت مشکلاتی که در ایمنی کار وجود دارد به کارگران پیشاپیش اخطار

حوادث : در این قسمت امکان تعریف حوادث قابل پیش بینی وجود دارد.

ایمنی پرسنل نرم افزار حقوق و دستمزد

گزارشات پرسنلی: در این گزینه امکان گزارش گیری پرسنلی وجود دارد. درگزارش گیری برای تفکیک اطلاعات موردنظر می توان فیلتراستفاده نمود.

گزارشات پرسنلی

گزارشات اطلاعات پرسنلی : در این قسمت گزارشهای مربوط به اطلاعات پرسنلی حقوق و دستمزد بررسی می شود. این گزارشها با توجه به نیاز موسسات مختلف طراحی شده و قابل استفاده به صورت گزارش چاپی یا فایل می باشد.

تعدادی از گزارشات پرسنلی در زیر نمایش داده شده است.

گزارش کارکرد ماهیانه

گزارش کارکرد ماهیانه

گزارش تنظیمات اولیه کارکرد

گزارش تنظیمات اولیه کارکرد

گزارش اقساط ماهیانه وام

گزارش اقساط ماهیانه وام نرم افزار حقوق و دستمزد

گزارش لیست پرسنل

گزارش لیست پرسنل نرم افزار حقوق و دستمزد

گزارش نوع استخدام

گزارش نوع استخدام نرم افزار حقوق و دستمزد

گزارش لیست بیمه

گزارش لیست بیمه نرم افزار حقوق و دستمزد

شایان ذکر است که گزارش گیری در سیستم حقوق و دستمزد ، پو یا بوده و بنا به درخواست مدیریت قابل طراحی می باشد.

جهت طراحی گزارش و گزارشگیری پو یا به فصل آخر مراجعه گردد.

حقوق و دستمزد :

محاسبات حقوق و دستمزد: سیستم حقوق و دستمزد پالیزافزار بشکلی طراحی شده است که کلیه پارامترهای آن از قبیل نرخ مالیات ، بیمه ، کسورات ، اضافات و... توسط کاربر قابل تعریف و تغییر می باشد. این سیستم پس از دریافت اطلاعات کارکرد پرسنل از دستگاه کارتزنی ، براساس اطلاعات از قبل تعریف شده به محاسبه حقوق و دستمزد پرداخته و لیست حقوق و بیمه و مالیات را صادر می نماید.

این بخش دارای گزارشهای متنوع وقابلیتهای زیاد می باشد. که توسط کاربران قابل تنظیم است.

بعلاوه امکان تولید خروجی بصورت یک فایل DBF برای اداره بیمه فراهم گشته است.

درضمن اطلاعات بصورت Text از هر یک از دستگاه های ساعت کارت زن قابل دریافت است.

مزایا و کسورات

مزایا و کسورات: مبالغی است که براساس توافق بین کارگر و کارفرما و یا به موجب قانون از حقوق و مزایای پرسنل کسر می گردد. عمده ترین اقلام کسورات حقوق و مزایا به صورت زیر می باشد:

1- بیمه سهم کارگر 2- مالیات حقوق و مزایا 3- مساعده 4- وام
5- اجرائیات ( کسور صندوق اجرا) 6- سنوات 7- بازخرید مرخصی 8- عیدی و ...

برای تعریف مزایا و کسورات ابتدا از نوار ابزار کلید جدید را بزنید، سپس تاریخ اجرا را وارد کرده و ازلیست باز شدنی قلم حقوقی موردنظر را انتخاب ومبلغ و زمان وارد نمایید. و در انتها کلید ذخیره را بزنید.

با این کار این قلم در لیست بالا اضافه می گردد .

مزایا و کسورات در نرم افزار حقوق و دستمزد

مزایا و کسورات گروهی : گاهی لازم است بعضی از اقلام به صورت گروهی به عده ایی خاص یا کل پرسنل تعلق گیرد مانند پاداش مدیرت در یک ماه خاص. در این قسمت امکان اختصاص قلم به صورت گروهی وجود دارد.

برای این کار باید پرسنلی را که از یک گروه مشمول تخصیص مزایا و کسورات شده اند را فیلتر نموده و سپس اقلام حقوقی موردنظر را به آن اختصاص دهیم .

مزایا و کسورات گروهی نرم افزار حقوق و دستمزد

مستمرهای غیر حکمی

 • انواع مستمر های غیرحکمی نرم افزار حقوق و دستمزد

   

 • مستمرهای غیر حکمی نرم افزار حقوق و دستمزد

   

مستمرهای غیر حکمی گروهی: در اینجا نیزمانند قسمت مزایا و کسورات گروهی می توان بصورت گروهی مستمرهای غیر حکمی را تعریف نمود.

برای انجام اینکار باید پرسنلی را که از یک گروه مشمول تخصیص مزایا و کسورات شده اند را فیلتر نموده و سپس مستمرهای غیر حکمی را برای آنها تعریف نماییم .

محاسبات حقوق و دستمزد

تنظیمات سیستم: در این قسمت شما باید تنظیمات تاریخ راه اندازی سیستم را انجام دهید. تاریخ وارد شده باید اول ماه موردنظر گزارش گیری باشد.

برای تغییر ماه ازماه گذشته به ماه جاری از نوار ابزار بالای این پنجره استفاده می کنیم.

در صورتیکه محاسبات ماه قبل انجام گرفته باشد با دکمهمی توان به تاریخ ماه بعد رفت. درغیر اینصورت تاریخ درهمان ماه می ماند و جلو نمی رود.

نکته : این سیستم اجازه بی نظمی در محاسبات را نمی دهد ، باید تمامی ماهها پشت سر هم محاسبه گردد.

اگر لازم باشد در ماه قبل عملیاتی انجام گیرد و یا محاسبات حذف گشته و اصلاحاتی صورت پذیرد ، توسط دکمه می توان به ماه قبل رفت.

محاسبه حقوق و دستمزد:برای محاسبه روی کلید ذخیره در نوار ابزار کلیک نمایید. با استفاده از فلیتر امکان تفکیک پرسنل با شرایط دلخواه وجود دارد. و بدون استفاده از فیلتر عمل محاسبه برای تمامی پرسنل انجام خواهد شد. در صورت نداشتن اطلاعات برای ماه قبل با کلیک کردن دکمه ذخیره سیستم پیغام اطلاعات مربوط به این ماه تعریف نشده است را صادر می کند. همچنین باید اطلاعات را کامل وارد نمایید تا نتیجه درست بگیرید.

فایلهای خروجی

نکته: در این برنامه امکان صدورلیست های خروجی جهت انواع بیمه به صورت یک فایل DBF ، بانکهای طرف حساب (جهت پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل و ...) و لیست کلیه مالیاتها وجود دارد.

ابتدا نوع خروجی را انتخاب کنید. سپس توسط فیلتر، فیلدهای لازم را انتخاب ومقدار دهی نموده وشرایط مورد نیاز را تنظیم بنمایید. و در انتها مسیر ذخیره اطلاعات را مشخص نمایید و دکمه ذخیره را از نوار ابزار بزنید.

لیست بیمه : در این قسمت دو گزارش وجود دارد : تامین اجتماعی وتامین اجتماعی خلاصه

تامین اجتماعی : اگر نیازباشد لیست بیمه براساس کلیه پرداختها تهیه گردد ودرگزارش بیمه درج گردد ازاین گزارش استفاده می گردد. این موارد مانند حقوق پایه ، بن ، حق مسکن ، مکمل حقوق و پاداش مدیریت و ... می تواند باشد.

تامین اجتماعی خلاصه : اگر نیازباشد لیست بیمه براساس برخی پرداختها تهیه گردد و در گزارش همین اقلام درج گردد،ازاین گزارش استفاده می گردد. مثلا فقط حقوق پایه و بن و حق مسکن مشمول کسر بیمه شده واز بقیه اقلام پرداختی به پرسنل مانند پاداشها و پورسانتها بیمه کسر نگردد.

نکته:درگزارش تامین اجتماعی ، اقلام نامشمول نمایش داده شده ولی در گزارش تامین اجتماعی خلاصه اینطور نیست.

توجه : در زیرتعدادی از عناوین موجود در لیست بیمه شرح داده می شود.

دستمزد ماهانه:مبلغ حقوق پایه هر فرد در یک ماه 30 روز را دستمزد ماهانه می نامند.

جمع مزایای مشمول:مجموع مبلغ دستمزد ماهانه و مزایای ماهانه مشمول کسرحق بیمه را گویند.

جمع مزایای مشمول و غیر مشمول: مجموع دستمزد ماهانه و مزایای ماهانه مشمول و مزایای ماهانه غیر مشمول را گویند. روزهای کارکرد: کارکرد عادی هر فرد در طول یک ماه را می نامند.

درتعاریف اطلاعات پایه اقلام انتخاب شده اگر جزء دستمزد باشند(تیک دستمزد خورده باشد) جزء مزایا و حقوق به حساب می آیند. جزء اقلام مشمول و اقلام نامشمول قرار خواهند گرفت. حال اگربیمه پذیر ومالیات پذیر باشد مشمول و اگر بیمه پذیر و مالیات پذیر نباشد ، غیر مشمول به حساب می آیند.

بانک :در این گزارش حقوق قابل پرداخت پرسنل با فرمت اکسل که قابل قبول برای بانکها می باشد ، تهیه می گردد.

مالیات : در این گزارش فایل خروجی دارایی تهیه می گردد.

گزارشات حقوق و دستمزد : برای یادگیری و استفاده صحیح ازاین قسمت به ضمیمه گزارشات مراجعه نمایید.

گزارشات حقوق و دستمزد :

گزارشهای حقوق و دستمزد عبارتند از: مزایا و کسورات ، مستمرهای غیرحکمی ، محاسبات ( وام ، فیش حقوقی ، لیست بیمه ، لیست پرداخت ، مالیات ، خلاصه مالیات ، لیست حقوق)

برای استفاده از گزارشها ، ابتدا نام گزارش موردنظر را انتخاب کرده در صورت نیاز شرط لازم را تعریف نموده سپس کلید نمایش را از نوار ابزار بزنید.

با انتخاب هر گزارش تعدادی پارامتر درفیلد ، جهت فیلترگذاری دراختیار کاربرقرارمی گیرد. برخی از آیتمهای گزارشها ثابت بوده و قابل تغییر در پارامترهای نمایش نمی باشند.

گزارش مزایا و کسورات: در اینجا امکان گزارش گیری از اقلام وارد شده مزایا و کسورات به تفکیک با استفاده از فیلتر وجود دارد. شکل(67 و 68)

موارد مزایا و کسورات در بخش (5-2-1) توضیح داده شده است.

گزارش مستمرهای غیرحکمی: از مستمرهای غیر حکمی با استفاده فیلترمی توان گزارش موردنظر را دریافت نمود. توضیحات مربوط به مستمرهای غیر حکمی در بخش (5-3-1) بیان شده است. شکل(69 و70)

گزارش وام: برای گزارش گیری از مانده وام ، اقساط ماهیانه وام ، وام های اعطایی ، اقساط کسر شده وام و ... از این گزارش استفاده می شود. شکل( 71 و72 )

گزارش معوقه حقوق را با یک مثال توضیح می دهیم. فرض می کنیم مدیریت درنظردارد حقوق پایه پرسنل را 2 برابرکند و اکنون در تاریخ آبان ماه قرار داریم ولازم است این حکم از تاریخ 01/06/1389 اجرا شود. ابتدا تاریخ اجرا و تعدیل را تعریف نمایید. توجه داشته باشید تاریخ اجرا وتعدیل را باید ابتدای ماه موردنظر قرار دهید. در این مثال تاریخ اجرا را از تاریخ جاری (01/08/1389) و تاریخ تعدیل را (01/06/1389) قرار می دهیم.

فرمول اولیه بصورت زیر است. (مقدار حقوق پایه تعریف شده تقسیم بر30 روز ضرب در کارکرد عادی) و این حکم دستمزد و بیمه پذیر می باشد.

گزارش فیش حقوقی:در صورت نیاز به تهیه فیش حقوقی بدون در نظر گرفتن معوقه از این گزارش استفاده می شود.

گزارش فیش معوقه:در صورت تمایل به داشتن فیش معوقه پرداختی حقوق جدا از فیش حقوقی ، از این گزارش استفاده می شود.

گزارش فیش حقوقی ومعوقه: در صورت نیاز به تهیه فیش حقوقی ماه جاری به همراه معوقه ماههای قبل از این گزارش استفاده می شود.

گزارش فیش معوقه به تفکیک ماه:با استفاده از این گزارش می توانیم فیش های حقوقی معوقه را به تفکیک ماه و پشت سرهم داشته باشیم .

لیست بیمه حقوق و معوقه: اگر نیاز باشد در لیست بیمه معوقه پرداخت حقوق نیز درج گردد از این گزارش استفاده می شود.

با دقت به ستونهای گزارش مشخص می شود، مزایای مشمول حاوی مزایای ماه جاری و مزایای مشمول و دستمزد و مزایای مشمول و غیر مشمول و دستمزد حاوی مزایای ماه جاری و معوقه می باشد.

لیست بیمه حقوق: این لیست فقط حاوی اطلاعات ماه جاری بوده و معوقه ها را نشان نمی دهد و سه ستون یاد شده فوق فقط مبلغ ماه جاری را نشان می دهند.

لیست بیمه معوقه: این گزارش مشابه لیست بیمه حقوق و معوقه است با این تفاوت که معوقه ها را به تفیکیک ماه نشان می دهد.

بیمه خلاصه: مفهوم بیمه خلاصه با یک مثال شرح داده می شود.

اگر اقلام حقوقی به صورت زیر تعریف شده باشد. (حقوق پایه = دستمزد و بیمه پذیر، مکمل حقوق = نه دستمزد و نه بیمه پذیر)

وحکم فردی بصورت زیر باشد.

گزارش لیست بیمه و لیست بیمه خلاصه را به صورت زیر خواهیم داشت :

ابتدا لیست بیمه

و در زیرلیست بیمه خلاصه را ملاحظه می کنید.

توجه داشته باشید جمع ستون مزایای مشمول و دستمزد و ستون مزایا مشمول / غیر مشمول و دستمزد در دو گزارش برابر نیست. در گزارش اول افشای همه اطلاعات انجام شده و مکمل حقوقی که بابت آن حق بیمه کسر نشده نیز در گزارش آمده است .

اما در گزارش دوم مکمل حقوق نشان داده نشده است و فقط اقلامی که بیمه پذیر بوده و از آن بیمه کسر شده ، نشان داده شده است.

گزارش لیست پرداخت حقوق ومعوقه: مشابه فیش حقوقی ، گزارش لیست پرداختها را نیزمی توان به تفکیک حقوق و معوقه ، حقوق ، معوقه در اختیار داشت. با توجه به مثال فیش حقوقی لیست پرداخت های زیر را داریم.

لیست پرداخت حقوق: این گزارش فقط لیست پرداخت حقوق زمان و پرسنل انتخاب شده از طریق فیلتر را نمایش می دهد.

لیست پرداخت معوقه: این گزارش فقط لیست معوقات پرداخت نشده برای زمان و پرسنل انتخاب شده از طریق فیلتر را نمایش می دهد.

مالیات: در گزارش لیست مالیاتی اقلام مالیات پذیر نمایش داده خواهد شد.

خلاصه مالیات: در دست طراحی می باشد.

ضمیمه الف – گزارشات

گزارشهای نرم افزارحقوق و دستمزد با توجه به نیاز موسسات مختلف طراحی شده و قابل استفاده به صورت گزارش چاپی یا فایل می باشد. در این سیستم کاربرامکان تعریف گزارش جدید را ندارد ولی می تواند با استفاده ازفیلترموجود ، اطلاعات لازم را درقالب گزارشهای از پیش آماده شده با عناوین دلخواه ذخیره نماید. گزارش گیری درسه بخش برنامه حقوق و دستمزد پالیزافزارمشابه یکدیگرمی باشد. بنابراین لازم است نحوه ساخت گزارشها را به دقت مطالعه نمایید.

گزینه های موجود در صفحه گزارش

ابتدا به شرح گزینه های موجود در صفحه گزارش می پردازیم. درسمت راست صفحه امکان انتخاب نوع گزارش وجود دارد. هر گزارش گروه بندی خاص خود را دارد یعنی اگر در کنار نام گزارشی علامت وجود داشته باشد ، به معنای این است که در زیر مجموعه آن ، گزارشهای دیگری وجود دارد و با کلیک بر روی علامت لیستی از گزارشها بازشده وعلامت در کنار سرفصل گزارش ظاهر می شود و لیست گزارشهای زیر گروه نشان داده خواهد شد.

پس از انتخاب نوع گزارش چهار پارامتر عنوان گزارش ، شرح گزارش ، شماره گزارش و تاریخ گزارش قابل تعریف و یا تغییر می باشد. امکان قراردادن فیلتر جهت تفکیک اطلاعات در گزارش ، بهترین کمک را به کاربر درانتخاب اطلاعات می نماید.

عنوان گزارش: در بالای هر گزارش می توان یک نام به عنوان تیتر گزارش تعریف نمود این نام را عنوان گزارش می نامیم. این نام فقط در نمایش گزارش بکار رفته و تاثیر دیگری ندارد و درج عنوان گزارش الزامی نمی باشد. برای مثال در چاپ فیش حقوقی می توان عنوان فیش حقوقی را درج نمود.

شماره گزارش: اگرلازم باشد چند گزارش با شرح های متفاوت ازیک نوع گزارش داشته باشید ، برای مرتب بودن لیست نام گزارشها بهتراست برای هر گزارش شماره ای اختصاص دهید. ورود شماره گزارش الزامی نیست .

تاریخ گزارش: برای هر گزارش طراحی شده می توان تاریخ صدور تعیین نمود. ورود تاریخ گزارش الزامی نیست .

با نگاه به شکل(ض1) تاثیر تعریف و تنظیمات عنوان ، شرح ، شماره و تاریخ گزارش را در نمایش گزارش مشاهده می کنید. ازچهارگزینه تعریف شده فقط عنوان گزارش درنمایش گزارش آمده است و تاریخ ، ساعت گزارشگیری و تاریخ اجرا به صورت خودکار توسط سیستم به نمایش در می آیند.

در شکل(ض2) تاثیرعدم تعریف عنوان و ... در گزارش قابل مشاهده است.

تصویر و چشم انداز: در نمایش گزارش امکان انتخاب نوع نمایش وچاپ گزارش به دوصورت عمودی(Portrait - تصویر) و افقی (Landscape – چشم انداز) وجود دارد.

فیلتر درگزارش:

فیلترکردن درلغت به معنای ازصافی رد کردن و یا به معنای انتخاب اقلام خاص و موردنظر ازمیان همه اقلام موجود می باشد. با قراردادن فیلترصحیح می توان گزارشهای مرتب و منظم مطابق با سلیقه خود تهیه کرد.

لازم به ذکر است بعضی از گزارشها مانند لیست مالیات ، لیست بیمه ، لیست پرداخت بانک و فیش حقوقی جهت ادارات مختلف آماده شده اند و ثابت بوده وقابل تغییر نمی باشند.

توضیح گزینه های مورد استفاده در فیلتر

شروع و پایان:گاهی لازم است در قراردادن فیلتر، ابتدا و انتهای محدوده را با استفاده از پرانتز مشخص نمود. دکمه شروع علامت پرانتز باز ( و دکمه پایان علامت پرانتز بسته ) را مشخص می نمایند. برای روشن تر شدن مطلب به مثال زیر توجه نمایید.

مثال: برای نمایش فیش حقوقی پرسنل ازتاریخ 01/10/1388 تا تاریخ 01/12/1388 بعلت استفاده از دو شرط تاریخ مساوی یا بزرگتراز 01/10/1388 و تاریخ کوچکتر از 01/12/1388 باید ازپرانتز استفاده نماییم. هر شر در یک سطر درج می شود و درابتدای شرط اول پرانتز باز و در انتهای شرط دوم پرانتز را می بندیم. شکل(ض3)

مطابق فیلتر اعمال شده ( تاریخ اجرا بزرگتر مساوی 1/10/1388 تا تاریخ کوچکتر از 1/12/1389 ) گزارشگیری فیش حقوقی برای ماههای دی و بهمن انجام شده است . شکل(ض4)

فیلد: پارامترهای مختلف تعریف شده در برنامه را می توان جهت گزارش گیری فراخوانی نمود این پارامترهای قابل استفاده را فیلد می نامیم. این پارامترها اطلاعاتی شامل اقلام مربوط به پرسنل ومشخصات ، احکام و مشخصات ، کارکرد و مشخصات و تمامی موارد مربوط به پرسنل و استخدام وی می باشد. کاربر براساس این فیلدها فیلتر را تعیین می کند و برای آنها شرط می گذارد.

نکته : درهر خط فیلتر یک شرط قابل انتخاب می باشد. با انتخاب چند شرط شرطها به ترتیب اجرا می گردند. بنابراین می توان گفت که فیلتر با اجرای هر شرط مجموعه اطلاعات محدودتری را مورد بررسی قرار می دهد.

شرط: قوانین ایجاد شده توسط کاربر را که بر فیلدها حاکم هستند را شرط می نامیم. شرطهای موجود در برنامه به این قرار می باشد:

برابر بودن ( = ): مقدار فیلد باید برابر با مقدار تعیین شده باشد. مثلا گزارش از تاریخ خاص به نمایش درآید.

مخالف بودن( < > ):مقدار فیلد باید غیرازمقدار تعیین شده باشد. مثلا گزارش ازپرسنل غیر رسمی

بزرگتربودن( < ): مقدار فیلد باید بزرگتر از مقدار تعیین شده باشد. لازم به ذکر است شرط خود مقدار را شامل نمی شود. مثلا تاریخ اجرا قبل از تاریخ خاص

کوچکتربودن ( > ):): مقدار فیلد باید از مقدار تعیین شده کوچکترباشد. لازم به ذکر است شرط خود مقدار را شامل نمی شود. مثلا تاریخ اجرا بعد از تاریخ خاص

بزرگتر یا مساوی بودن( =< ): مقدارفیلد باید بزرگتریا برابربا مقدارتعیین شده باشد. لازم به ذکر است شرط خود مقدار را نیزشامل می شود. مثلا تاریخ اجرا از 01/08/1389به بعد را می خواهیم.

بزرگتر یا مساوی بودن( =< ): مقدارفیلد باید بزرگتریا برابربا مقدارتعیین شده باشد. لازم به ذکر است شرط خود مقدار را نیزشامل می شود. مثلا تاریخ اجرا از 01/08/1389به بعد را می خواهیم.

مشتمل بودن ( Like ): فیلد شبیه به مقدار انتخاب شده باشد. مثلا می خواهیم گزارش افرادی را که نام خانوادگی آنها شامل عبد باشد را فیلتر نماییم. این شرط تمام اسامی که در آنها عبد بکار رفته است را شامل می شود. مانند عبدالهی ، عبدی، عبدلی و ...

مشتمل نبودن ( Not Like ): با این شرط مقدار فیلد باید شامل مقدار انتخاب شده نباشد. مثلا می خواهیم گزارش افرادی را که نام خانوادگی آنها شامل حسین است در گزارش نیاید. این شرط تمام اسامی که در آنها حسین بکار رفته است را در نظر گرفته و ازگزارش حذف می نماید. مانند حسینی ، حسین پور ، محمد حسینی و ...

مقدار شرط: اجرای شرط براساس مقدارتعیین شده انجام خواهد یافت. بنابراین در این قسمت باید مقدار موردنظر را تعریف نمود. این مقدار بسته به نوع شرط متفاوت می باشد. مثلا اگر فیلد تاریخ اجرا انتخاب شود ، مسلما مقدارشرط باید نشانگر تقویم باشد.(یک تاریخ تعیین می شود). اگرفیلد انتخابی استخدام باشد ، مقدارشرط باید از مقادیرموجود انواع استخدامی تعیین شود.

گاهی اوقات مقدارشرط قابل تایپ می باشد و کاربرباید کلمه موردنظر را وارد کند. مثلا فیلد : نام خانوادگی با شرط Like و مقدارشرط حسین. که باید کلمه حسین تایپ شود.

عملگر: در صورتیکه لازم باشد سیستم دوشرط را همزمان مورد بررسی قراردهد از دوعملگر( و ) ،( یا ) استفاده می شود.عملگر(و) به این معناست که علاوه بر داشتن شرط اول شرط دوم نیز باید برقرار باشد و درعملگر (یا) اطلاعات موردنظریا درشرط اول و یا درشرط دوم و یا درهر دو شرط صدق می کند.

عملگر(و) با اجرای دستورات شرط به صورت خط به خط به طور خودکار درحال اجرا شدن می باشد. بنابراین در اینجا فقط جهت عملگر (یا) مثال می زنیم.

مثال: می خواهیم گزارشی مبنی بر پرسنلی داشته باشیم که نام آنها فاطمه و یا زهرا باشد. یا از پرسنلی که بیمه تکمیلی دانا و بیمه تکمیلی ایران دارند گزارش بگیریم. برای اجرای این مثال باید از پرانتز شروع و پایان و همچنین از دو شرط استفاده نماییم.

همانطور که در شکل(ض5) مشخص است برای نام دو شرط برقرار است در خط اول می خواهیم نام برابر با فاطمه و درخط دوم نام برابر با زهرا باشد. برای اجرای این شرط حتما باید قبل از شرط اول پرانتز باز و در انتهای شرط دوم پرانتز بسته قرار دهیم. اگر از پرانتز در این شرط دو خطی استفاده نکنیم شرط اجرا نخواهد شد. لازم به ذکر است نباید بین شرط هایی که در دوخط اجرا می شود دستور دیگری قرار گیرد. در مثال بالا نباید دستور تاریخ اجرا بین دو شرط نام قرار بگیرد. با قرار گرفتن دستور تاریخ اجرا قانون شرط اول بطور صحیح اجرا نخواهد شد.

ستون: این گزینه ترتیب اجرای دستورات درج شده را مشخص می نماید. در صورتیکه ترتیب اجرا دستورات مشخص نشود ترتیب براساس اولویت درج شرطها خواهد بود.

نمایش: این گزینه ترتیب اجرای دستورات درج شده را مشخص می نماید. در صورتیکه ترتیب اجرا دستورات مشخص نشود ترتیب براساس اولویت درج شرطها خواهد بود.

نمایش:اگر پارامترهای انتخاب شده در فیلتر دارای شرط و مقدار باشند با انتخاب گزینه نمایش در خروجی گزارش قابل نمایش خواهند بود و در غیر اینصورت شرط عمل شده ولی در خروجی قابل مشاهده نمی باشند.

مثال: گزارش پاداش پرسنل را در طول شش ماه ابتدای سال می خواهیم. و لازم است نام فرد در لیست ظاهر گردد. برای تکرار درج نام خانوادگی فرد درلیست ، می توان نام خانوادگی به عنوان گروه انتخاب نمود. با این شرط نام خانوادگی در بالای لیست آمده و اطلاعات پاداش ماههای مختلف در زیر آن لیست می شود سپس نام خانوادگی نفر بعد درج شده و در زیر آن اطلاعات پاداش وی خواهد آمد. و تا آخر لیست به همین ترتیب گزارش را خواهیم داشت.

ترتیب: برای مرتب شدن خروجی گزارش بصورت صعودی و یا نزولی از این گزینه استفاده می شود.

جمع: با انتخاب این گزینه ، درگزارش سرجمع اقلام عددی را خواهیم داشت.

سایز: در صورت نیاز به افزایش اندازه پهنای هر ستون از این گزینه استفاده می شود. اندازه پهنای موجود اولیه را نمی توان کاهش داد.

فونت: در اینجا امکان تغییر اندازه فونت پارامترهای مختلف موجود در گزارش وجود دارد. در شکل زیر سایز 15 و فونت 25 می باشد.

دکمه برای ایجاد شرط جدید د رفیلتر ابتدا تنظیمات را انجام داده سپس این دکمه را بزنید.

دکمه برای ثبت تغییرات انجام شده در شرایط فیلتر برای هر خط از این گزینه استفاده می شود.

استفاده از گزارشهای سیستم حقوق و دستمزد

گزارشهای سیستم حقوق و دستمزد به صورتهای مختلف قابل استفاده می باشد. و قابلیت تهیه خروجی با فرمت های مختلف وجود دارد.

دکمه چاپگر: این گزینه پنجره چاپگر را جهت چاپ فرامی خواند.

دکمه بازکردن: در صورت نیاز به بازکردن فایل گزارشهای ذخیره قبلی از این گزینه استفاده می شود.

دکمه ذخیره: این گزینه جهت ذخیره کردن گزارش بکار می رود.

دکمه اکسپورت: این گزینه جهت ذخیره گزارش به صورت فایلهای مختلف بکار می رود. مانند

PDF,XPS,HTML,MHT Web,Text File,Rich Text,Word 2007, …

دکمه ارسال ایمیل: این گزینه نیز مانند اکسپورت عمل می کند.

ایجاد صفحه جدیدی در انتهای گزارش

حذف یک صفحه از گزارش

ویرایش گزارش و طراحی آن به دلخواه کاربر

تنظیم سایز کاغذ برای چاپ گزارش

نمایش نام گزارش در سمت چپ

نمایش ریز اقلام گزارشگیری شده در سمت راست صفحه

کارکردن با نشانگر موس

حرکت دادن صفحه نمایش گزارش

جستجو در متن گزارش

نشان دادن گزارش به صورت تمام صفحه

نشان دادن یک صفحه

نشان دادن دو صفحه

نشان دادن تعداد صفحات دلخواه

نشان دادن گزارش با کل عرض قابل مشاهده

تعیین اندازه صفحات گزارش در نمایش

بستن گزارش

ویرایش گزارش حقوق و دستمزد و طراحی آن به دلخواه کاربر

با این گزینه امکان تغییر فرم گزارشها وجود دارد. منظوراز تغییر فرم ، تغییر ظاهر ( جابجایی کاراکترها ، فونت ، رنگ و... ) تغییر فیلدهای اطلاعاتی یک گزارش ( افزاریش یا کاهش فیلدهای گزارش ) تغییر عناوین و ... می باشد .این عملیات با صرف اندکی دقت به سهولت انجام پذیر خواهد بود . پیشنهاد می شود قبل از ایجاد تغییرات درگزارش ، یک کپی از آن تهیه کنید تا فرم اصلی تغییر نکند.

ویدیو نصب نرم افزار SQL Server 2000

با قراردادن CD SQL در درایور به صورت خودکار پنجره نصب SQL Server.2000 ظاهر می گردد. مراحل نصب صفحه به صفحه هر کدام در یک بند بیان می گردد.

 • انتخاب گزینه SQL Server Developer Version
 • انتخاب گزینه SQL Server 2000 Components
 • انتخاب گزینه Install Database Server
 • انتخاب گزینه Next
 • انتخاب گزینه Local Computer و سپس Next
 • انتخاب گزینه Create a new instance of SQL server, or install Client tools و سپس Next
 • انتخاب گزینه Next و Yes
 • انتخاب گزینه Server and Client tools و سپس گزینه Next
 • انتخاب گزینه Default و سپس گزینه Next (شکل ض19) لازم به ذکر است اگر در کامپیوتر قابل استفاده قبلا SQL نصب شده باشد در اینجا گزینه Default غیر فعال خواهد بود.
 • انتخاب گزینه Typical و سپس گزینه Next
 • انتخاب گزینه Use the same account for each service . Auto start SQL Server Service. وگزینه Use the Local System Account سپس گزینه Next
 • انتخاب گزینه Mixed Mode (windows Authentication And SQL Server Authentication) و گزینه Blank password ( not recommended ) و سپس گزینه Next
 • انتخاب گزینه های Next و Finish

اکنون SQL Server درسیستم نصب شده است. از گزینه Start و All Programs ، Microsoft SQL Server و پس ازآن Service Manager را انتخاب نمایید.

این سرویس باید به صورت خودکار در سیستم فعال شود. شکل (ض25) برای انجام این کار از پنجره Service Manager سه پارامتر گزینه Services را انتخاب نموده سپس برای هرکدام گزینه Auto-start service when OS starts را علامت بزنید. گزینه Services شامل سه پارامتر SQL Server ، Distributed Transaction Coordinator ، SQL Server Agent می باشد. شکل(ض26)

گزیده مواد قانونی

با توجه به ملاحظات قانونی در محاسبات حقوق پرسنل ، خلاصه ای از موارد قانونی موثر در سیستم ، در این ضمیمه بررسی می شود .این بررسی برگرفته از قانون کار، قانون تامین اجتماعی و قانون مالیاتهای مستقیم می باشد.

تعاریف عمومی در نرم افزار حقوق و دستمزد

کارگر: از لحاظ قانون کار کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی ( اعم از مزد ، حقوق ، سهم سود و سایر مزایا ) به درخواست کارفرما کار کند (ماده 1 قانون کار )

کارفرما : از لحاظ قانون کار ، کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند .مدیران ، مسئولان و به طورعموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند ، نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور درقبال کارگر به عهده می گیرند. در صورتیکه نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی نماید و کارفرما آن را نپذیرد ، مقابل کارفرما ضامن است .( قانون 2 کار )

کارگاه : از لحاظ قانون کار، کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در انجا کار می کند . از قبیل موسسات صنعتی ، کشاورزی ، معدنی ، ساختمانی ، ترابری ، مسافربری ، خدماتی ، تجاری ، تولیدی ، اماکن عمومی و امثال آنها ( ماده 4 قانون کار )

حق السعی : کلیه دریافتهای قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق ، کمک عائله مندی ، هزینه های مسکن ، خوار وبار ، ایاب و ذهاب ، مزایای غیر نقدی ، پاداش افزایش تولید و ... دریافت می نماید را ، حق السعی می گویند .( ماده 34 قانون کار )

مزد : عبارت است وجوه نقدی یا غیر نقدی یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شود .

 • چنانچه مزد با ساعات انجام کار مرتبط باشد ، مزد ساعتی نامیده می شود .

 • در صورتیکه بر اساس میزان انجام کار یا محصول تولید شده باشد ، کارمزد نامیده می شود .

 • در صورتیکه مزد بر اساس محصول تولید شده یا میزان انجام کار در زمان معین باشد ، کارمزد ساعتی نامیده می شود .(ماده 35 قانون کار )

مزد ثابت : عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایایی ثابت پرداختی به تبع شغل .

 • در کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی و ارزیابی مشاغل نیستند ، منظور از مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل ، مزایایی است که بر حسب ماهیت شغل و یا محیط کار و برای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت می گردد. مانند مزایای سختی کار ، مزایای سرپرستی ، فوق العاده شغل و ...

 • در کارگاه هایی که طرح طبقه بندی مشاغل به اجرا درآمده است ، مزد گروه و پایه مزد مبنا را تشکیل می دهد .

 • مزایای رفاهی و انگیزه ای مانند کمک هزینه مسکن ، خوارو بار و کمک عائله مندی ، پاداش افزایش تولید و سود سالانه ، جز مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی شود . ( ماده 36 قانون کار )

حقوق : در صورتیکه بر اساس قرار داد یا عرف کارگاه پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد ، این پرداخت باید در پایان ماه صورت گیرد . در این حالت مزد مذکور حقوق نامیده می شود . ( ماده 37 قانون کار )

( ماده 43 قانون کار ) : کارگران کارمزد برای روزهای جمعه و تعطیلات رسمی و مرخصی ، استحقاق دریافت مزد دارند و ماخذ محاسبه ، میانگین کارمزد آنها در روزهای کارکرد آخرین ماه کار آنهاست .. مبلغ پرداخت در هر حال نباید کمتر از حداقل مزد قانونی باشد .

(ماده 45 قانون کار) : کارفرما تنها در موارد ذیل می تواند از مزد کارگر برداشت نماید :

 • هنگامی که قانون صراحتا اجازه داده باشد .

 • هنگامی که کارفرمایان وجهی را به عنوان مساعده به کارگر داده باشند .

 • اقساط وام هایی که کارفرما به کارگر داده است .( طبق ضوابط مربوطه )

 • چنانچه در اثر اشتباه محاسبه ، مبلغی اضافه پرداخت شده باشد .

 • مال الاجاره خانه سازمانی ( در صورتی که اجاره ای باشد ) با توافق طرفین تعیین می شود و وجوهی که پرداخت آنها از طرف کارگر برای خرید اجناس ضروری از شرکت تعاونی مصرف همان کارگاه تعهد شده است .

ماموریت : به موردی اطلاق می شود که کارگر برای انجام کار حداقل 50 کیلو متر از محل کارگاه اصلی دور شود یا ناگزیر باشد حداقل یک شب در محل ماموریت توقف نماید .

ساعت کار : در این قانون مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می دهد . ساعات کار کارگران در شبانه روز نباید از 8 ساعت تجاوز نماید .

کارفرما با توافق کارگران می تواند ساعت کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از میزان مقرر و در دیگر روزها اضافه بر این میزان تعیین کند به شرط آنکه مجموع ساعات کار در هر هفته از 44 ساعت تجاوز نکند . (ماده 51 قانون کار )

کار روز: کارهایی که زمان انجام آن از ساعت 6 بامداد تا 22 باشد. ( ماده 53 قانون کار )

کار شب : کارهایی که زمان انجام آنها بین 22 شامگاه تا 6 بامداد روز آتی قرار دارد .

کار مختلط : کارهایی که بخشی از ساعات انجام کار در روز و قسمتی از آن در شب واقع شود .

کار نوبتی: کاری که در طول ماه گردش دارد ، به نحوی که نوبت های آن در صبح یا عصر یا شب واقع شود. ( ماده 55 قانون کار )

کارگری که در طول ماه به صورت نوبتی کار می کند و نوبتهای کار وی در صبح و عصر واقع می شود ، 10% و چنانچه نوبتها درصبح وعصر و شب قرار گیرد 15% و در صورتی که نوبتها به صبح و شب یا عصر و شب بیفتد 5/22 % علاوه بر مزد به عنوان فوق العاده نوبتکاری دریافت خواهد کرد. (ماده 56 قانون کار)

درکارنوبتی ممکن است ساعت کار از 8 ساعت در روز و 44 ساعت در هفته تجاوز نماید لکن جمع ساعات کار درچهار هفته متوالی نباید از 176 ساعت تجاوز نماید. (ماده 57 قانون کار )

برای هر ساعت کار در شب تنها به کارگران غیر نوبتی 35 % اضافه بر مزد ساعات کار عادی تعلق می گیرد. (ماده 58 قانون کار)

در شرایط عادی ، ارجاع کار اضافی به کارگران با شرایط زیر مجاز است: ( ماده 59 قانون کار )

 • موافقت کارگر
 • پرداخت 40% اضافه بر مزد ساعت کار عادی
 • ساعات کار اضافی ارجاعی به کارگران نباید از 4 ساعت در روز تجاوز نماید.

روز جمعه روز تعطیلی هفتگی کارگران با استفاده از مزد می باشد. (ماده 62 قانون کار )

مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با استفاده از مزد و احتساب 4 روز جمعه جمعا (1) یک ماه است . بقیه ایام تعطیل جزء ایام مرخصی محسوب نخواهد شد. برای کار کمتر از یکسال ، مرخصی مزبور به نسبت مدت کار انجام یافته محاسبه می شود . (ماده 64 قانون کار )

کارگر نمی تواند بیش از 9 روز از مرخصی سالیانه خود را ذخیره کند . ( ماده 66 قانون کار )

مرخصی کمتر از یک روز کار جزء مرخصی استحقاقی منظور می شود . (ماده 70 قانون کار )

به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع است . (ماده 79قانون کار)

کارگری که سنش بین 15 تا 18 سال تمام باشد کارگر نوجوان نامیده می شود و در بدو استخدام باید توسط سازمان تامین اجتماعی مورد آزمایشهای پزشکی قرار گیرد . ( ماده 64 قانون کار )

بیکار: بیمه شده ای است که بدون میل و اراده بیکار شده وآماده کار باشد . ( ماده 2 قانون بیکاری )

حق بیمه بیکاری به میزان 3% مزد بیمه شده می باشد که کلا توسط کارفرما تامین و پرداخت خواهد شد . (ماده 5 قانون بیکاری )

افراد تحت تکفل همسر

 • ( زن یا شوهر)
 • فرزندان اناث مادام که ازدواج ننموده و فاقد حرفه و شغل باشند.
 • فرزندان ذکور که سن آنان کمتر از 18 سال تمام باشد و یا منحصرا به تحصیل اشتغال داشته و یا طبق نظر پزشک معتمد سازمان تامین اجتماعی از کارافتاده کلی باشند .
 • پدر و مادر که سن پدر از 60 سال متجاوز باشد و یا از کار افتاده کلی باشد و در هرحال معاش آنان منحصرا توسط بیمه شده تامین گردد .
 • خواهر و برادر تحت تکفل در صورت داشتن شرایط بند 2 و3 .

قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل :

ماده 1 قانون تامین اجتماعی:

کلیه کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار مکلف هستند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار، معادل 60 روز آخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش بپردازند. مبلغ پرداختی به کارکنان از این بابت نباید از معادل 90 روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند .

مبلغ پرداختی به کارکنان که کمتر از یکسال در کارگاه کار کرده اند باید به ماخذ 60 روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه گردد. مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده موضوع 1 این قانون تجاوز نماید .

ماده 2 قانون تامین اجتماعی:

 • بیمه شده شخصی است که راسا مشمول مقررات تامین اجتماعی بوده و با پرداخت مبلغی به عنوان حق بیمه ، حق استفاده از مزایای مقرر در این قانون را دارد .
 • خانواده بیمه شده اشخاصی هستند که به تبع بیمه شده از مزایای موضوع این قانون استفاده می نماید.
 • کارگاه محلی است که بیمه شده به دستور کارفرما یا نماینده وی در آنجا کار می کند.
 • کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که بیمه شده به دستور یا به حساب او کار می کند وکلیه کسانی که به عنوان مدیر یا مسئول عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول انجام کلیه تعهداتی است که نماینده مزبور در قبال بیمه شده به عهده می گیرد .
 • مزد یا حقوق یا کارمزد در این قانون شامل هر گونه وجوه و مزایای نقدی و غیر نقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه شده داده می شود .
 • حق بیمه عبارت از وجوهی است که به حکم این قانون و برای استفاده از مزایای موضوع آن به سازمان پرداخت می شود .
 • مستمری عبارت از وجوهی است که طبق شرایط مقرر در این قانون به منظور جبران قطع تمام یا قسمتی از درآمد بیمه شده و در صورت فوت او برای تامین معیشت بازماندگان وی به آنان پرداخت می شود .

مالیاتهای تکلیفی :

مالیاتهایی هستند که پرداخت کنندگان وجوه طبق قانون مالیات های مستقیم ، مکلف به کسر و پرداخت آن مالیات ها در مواعد قانونی تعیین شده می باشد.

ماده 82 قانون مالیاتهای مستقیم:

درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران برحسب مدت یا کار انجام یافته به صورت نقد یا غیر نقد تحصیل می کنند مشمول مالیات بردرآمد حقوق است .

ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم:

درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (اعم از مقرری ، مزد یا حقوق عادی ) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون .

تبصره : درآمد غیر نقدی مشمول مالیات حقوق به شرح زیر می باشد:

 • مسکن با اثاثیه معادل 25 درصد و بدون اثاثیه معادل 20 درصد حقوق و مزایای مستمر نقدی ( به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده 91 این قانون ) در ماه پس از وضع وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می شود .
 • اتومبیل اختصاصی با راننده معادل 10 درصد و بدون راننده معادل 5 درصد حقوق و مزایای مستمر نقدی ( به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع 1 این قانون ) در ماه پس از وضع وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می شود.
 • سایر مزایای غیر نقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کنندگان حقوق .
 • ماده 84 قانون مالیات های مستقیم : تا میزان 150 برابر حداقل حقوق مبنای جدول حقوق موضوع ماده 1 قانون نظام پرداخت هماهنگ کارکنان دولت – مصوب 1370 – درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق کلیه حقوق بگیران از جمله کارگران مشمول قانون کار ، از یک یا چند منبع ، از پرداخت مالیات معاف می باشند .

ماده 85 قانون مالیات های مستقیم:

نرخ مالیات بردرآمد حقوق در مورد کارکنان مشمول قانون هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/06/1370 پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون به نرخ مقطوع 10% و در مورد سایر حقوق بگیران نیز پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون به نرخ 10% و نسبت به مازاد آن نرخ های مقرر در ماده 131 این قانون خواهد بود .

در سال 1389 سقف معافیت ماهیانه به میزان 000/375/4 ریال ( معادل 000/500/52 درسال درآمد سالانه ) تعیین شده است .

ماده 86 قانون مالیات های مستقیم:

پرداخت کننده حقوق به هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف هستند مالیاتهای متعلق را طبق مقررات ماده 85 این قانون محاسبه و کسر و ظرف 30 روز ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به حوزه مالیاتی محل پرداخت و در ماههای بعد فقط تغییرات را صورت دهند .

ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم:

درآمد های حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است :

بند 5 : حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسات اخراج و بازخرید خدمت وظیفه و یا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده که در موقع بازنشستگی یا از کار افتادگی به حقوق بگیر پرداخت می شود .

بند 6 : هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل .

بند 8 : مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد استفاده کارگران قرار می گیرد .

بند 10 : عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعا معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 این قانون .

بازخرید سنوات خدمت: برای هر کارگر به ازای هر سال کار کامل معادل یک ماه آخرین حقوق پایه به عنوان حق سنوات خدمت ذخیره خواهد شد که در هنگام بازنشستگی معادل تعداد ماههای ذخیره شده به وی پرداخت می شود .

باز خرید مرخصی : سالی معادل 30 روز مرخصی استحقاقی حق قانونی هر کارگری خواهد بود . کارگر می تواند حداکثر 9 روز از مرخصی استحقاقی خود را ذخیره نماید و در پایان دوره قرارداد یا بازنشستگی آن را بازخرید نماید . مبنای محاسبه بازخرید مرخصی ارزش یک ساعت کار عادی می باشد .

ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم :

نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای باشد به شرح زیر است :

جدول مالیاتی

 1. حقوق ماهانه
 2. حقوق سالانه
 3. درآمد مشمول مالیات سالانه پس از کسر معافیت موضوع ماده 84 اصلاحی قانون م.م مصوب 27/11/80 به به مبلغ 52.500.000 ریال بر اساس قانون بودجه سال 1389 کل کشور
 4. نرخ ماده 85 (به درصد)
 5. مالیات حقوق سالانه
 6. مالیات حقوق ماهانه
 7. ملاحظات