نرم افزار حضور و غیاب تحت وب

 • امکان تعریف چند سازمان با چارت سازمانی جداگانه
 • امکان تعریف ناحیه تردد، محلهای خدمت و دستگاههای فعال
 • امکان تعریف چند تقویم و تعیین انواع تعطیلات هفتگی، ویژه و ...
 • امکان تعریف چند گروه کاری با قوانین کاری دلخواه و تغییر تقویم
 • امکان تعریف کارکنان سیستم حضوروغیاب شامل اطلاعات پرسنلی، ارتباطی، سازمانی، اطلاعات کاربری و اطلاعات راهبری
 • تخصیص سطوح دسترسی به منظور محدودیت دسترسی به عملیات، بررسی امنیت ورود کارکنان به سیستم، حراز هویت نام کاربری وارد شده، کنترل ورود همزمان یک نام کاربری از چند محل، امکان تغییر رمز عبور کارکنان توسط خودشان یا بازنویسی رمز عبور توسط راهبر مریوطه
 • امکان تغییر سازمان فرد
 • امکان تغییر وضعیت کارکرد فرد در سازمان به صورت تعلیق از خدمت، انفصال از خدمت
 • امکان شناسایی تردد کارکنان براساس کارت، اثر انگشت یا تشخیص چهره
 • امکان تعریف چند الگوی کاری شامل: محدوده کارتزنی کارکنان، محدوده موظفی، تعیین بیش از یک وقت استراحت، انواع اضافه کاری مانند اول وقت، میان وقت و آخر وقت
 • تخصیص الگوی کاری به گروه(های) کاری مختلف در بازههای زمانی مختلف به صورت دائم و موقت
 • تخصیص الگوی کاری به فرد در بازههای زمانی مختلف به صورت دائم و موقت
 • امکان تعریف اطلاعیه به ازای سازمان، گروه کاری یا محل خدمت
 • اعمال قوانین کار معرفی شده از سوی وزارت کار و قوانین تعیین شده از سوی سازمان
 • امکان تعریف قوانین کار اختصاصی سازمان هدف: تعیین حداقل ها اضافه کاری و ...، حداکثرها اضافه کار، مرخصی و ...، تعیین ضرایب اضافه کار، ماموریت و ... ، انتخاب سیاست کاری مانند حضور یا عدم حضور پرسنل در زمان استراحت و ...
 • امکان تعریف قوانین کار اختصاصی گروه کاری هدف
 • امکان تعریف قوانین کار اختصاصی کارکنان
 • امکان تعریف الگوی کاری هفتگی ۲۴ ساعته
 • امکان تعمیم الگوی کاری یک روز هفته به روز بعد جهت سهولت در تعریف الگوی کاری
 • امکان تغییر موقت برنامه کاری گروه کاری یا فرد
 • امکان تعریف الگوی کاری چرخشی ۱۲-۲۴ و ۲۴-۴۸ مورد استفاده در بیمارستانها، کارخانجات و سازمانهای خاص
 • امکان تعیین برنامه کاری نامنظم با توجه به الگوی کاری تعریف شده
 • امکان تعریف دستگاه به ازای نواحی تردد تعریف شده در سازمان
 • امکان ارسال تنظیمات به دستگاه
 • امکان ارسال اطلاعات کارکنان به یک یا چند دستگاه با انتخاب از درخت دستگاههای تعریف شده در نواحی تردد هر سازمان
 • امکان دریافت اطلاعات کارکنان از یک یا چند دستگاه با انتخاب از درخت دستگاههای تعریف شده در نواحی تردد هر سازمان
 • امکان حذف اطلاعات کارکنان از یک یا چند دستگاه با انتخاب از درخت دستگاههای تعریف شده در نواحی تردد هر سازمان
 • سرویس دریافت اطلاعات مربوط به تردد از دستگاه و ارائه به مرحله بعدی جهت پردازش
 • امکان پایش و نمایش فعال/ غیرفعال بودن دستگاههای تعریف شده در سازمان
 • امکان فرماندهی انجام عملیات پردازش، بروزرسانی و پشتیبان گیری با توجه به تنظیمات
 • امکان پردازش اتوماتیک ترددهای انجام شده
 • نمایش سوابق پردازش انجام شده و نتیجه انجام پردازش
 • امکان پردازش ترددهای انجام شده به صورت دوره ای با انتخاب کارکنان مورد نظر
 • امکان ثبت انواع درخواست مانند انواع مرخصی، ماموریت، اضافه کار، انواع تشویق- تنبیه، ثبت تردد اتوماتیک کارکنان، تاخیر سرویس و ... به صورت فردی و گروهی
 • امکان نمایش درخواست ها در کارتابل فرد مورد نظر
 • امکان بررسی درخواست و تغییر وضعیت به حالت رد، تایید، ارجاع به مدیر سطح بالا
 • امکان جستجوی درخواست براساس اطلاعات مخاطب درخواست، نوع و وضعیت درخواست، دوره درخواست، اطلاعات ثبت کننده و بررسی کننده درخواست
 • نمایش لیست ترددها به صورت گرافیکی یا نمایش در قالب جدول
 • نمایش آنلاین ترددهای انجام شده
 • قابلیت شناسایی نوع تردد ورود و خروج به ازای ترددهای عادی
 • امکان شناسایی و تصحیح ترددهای ناقص
 • امکان ارسال و دریافت داده به/ از سرویس های دیگر
 • امکان ارسال و دریافت فایل به/ از برنامه های دیگر
 • نمایش چند زبانی در کل سیستم (انتخاب زبان مورد نظر، مثل زبان فارسی و انگلیسی(
 • امکان پشتیبانی آنلاین؛ ارسال خطاهای رخداده توسط کاربر سیستم به مرکز پشتیبانی شرکت و بررسی آن به منظور اطلاع رسانی و اعمال در به روزرسانی ها
 • هدایت کاربر در راه اندازی نرم افزار با استفاده از ویزارد راه اندازی
 • هدایت کاربر در دریافت اطلاعات کارکنان با استفاده از ویزارد دریافت اطلاعات
 • امکان تهیه فایل خروجی اطلاعات کارکنان به تفکیک سازمان، محل خدمت و گروه کاری جهت ارائه به نرم افزارهای مرتبط
 • امکان تهیه فایل خروجی اطلاعات کارکرد کارکنان در دوره تعیین شده به تفکیک سازمان، محل خدمت و گروه کاری جهت ارائه به نرم افزارهای مرتبط
 • تهیه فرم های خود توصیف جهت هدایت سریع کاربر
 • امکان دریافت راهنما متناسب با فرم فعال کاربر
 • امکان بروزرسانی خودکار
 • امکان پشتیبان گیری خودکار
 • نمایش داشبورد گزارش برخط در فرم اصلی نرم افزار شامل دستگاه های فعال، لیست اپراتورهای فعال در سیستم و گزارش تعداد افراد حاضر در سیستم
 • ارائه انواع گزارشات جزئیات عملیات انجام شده در سیستم، گزارش کارکنان، گزارش تصویبی، گزارش تغییرات اعمال شده در تردد، گزارش تغییرات اعمال شده در گروه کاری و برنامه کاری،گزارش کارکرد دوره ای به صورت انفرادی و گروهی، گزارش ترددها به تفکیک فرد و گروه، گزارش مرخصی و ماموریت، گزارش کاردکس، امکان تهیه گزارش پویا و تعیین فیلدهای مورد نظر اپراتور