نرم افزار حضور و غیاب تحت وب

 • نرم افزار حضور و غیاب با امکان تعریف چند سازمان با چارت سازمانی جداگانه
 • نرم افزار حضور و غیاب تحت وب با امکان تعریف ناحیه تردد، محلهای خدمت و دستگاههای فعال
 • نرم افزار حضور و غیاب با امکان تعریف چند تقویم و تعیین انواع تعطیلات هفتگی، ویژه و ...
 • نرم افزار حضور و غیاب تحت وب با امکان تعریف چند گروه کاری با قوانین کاری دلخواه و تغییر تقویم
 • امکان تعریف کارکنان سیستم حضور و غیاب شامل اطلاعات پرسنلی، ارتباطی، سازمانی، اطلاعات کاربری و اطلاعات راهبری
 • تخصیص سطوح دسترسی به منظور محدودیت دسترسی به عملیات، بررسی امنیت ورود کارکنان به سیستم، احراز هویت نام کاربری وارد شده، کنترل ورود همزمان یک نام کاربری از چند محل، امکان تغییر رمز عبور کارکنان توسط خودشان یا بازنویسی رمز عبور توسط راهبر مربوطه
 • نرم افزار دستگاه حضور و غیاب با امکان تغییر سازمان فرد
 • امکان تغییر وضعیت کارکرد فرد در نرم افزار حضور و غیاب به صورت تعلیق از خدمت، انفصال از خدمت
 • امکان شناسایی تردد کارکنان براساس کارت ، اثر انگشت یا تشخیص چهره در نرم افزار حضور و غیاب تحت وب
 • امکان تعریف چند الگوی کاری شامل: محدوده کارتزنی کارکنان، محدوده موظفی، تعیین بیش از یک وقت استراحت، انواع اضافه کاری مانند اول وقت، میان وقت و آخر وقت در نرم افزار حضور و غیاب
 • امکان تخصیص الگوی کاری به گروه (های) کاری مختلف در بازه های زمانی مختلف به صورت دائم و موقت در نرم افزار حضور و غیاب تحت وب
 • تخصیص الگوی کاری به فرد در بازه های زمانی مختلف به صورت دائم و موقت در نرم افزار حضور و غیاب
 • نرم افزار حضور و غیاب با امکان تعریف اطلاعیه به ازای سازمان، گروه کاری یا محل خدمت
 • اعمال قوانین کار معرفی شده از سوی وزارت کار و قوانین تعیین شده از سوی سازمان در نرم افزار حضور و غیاب
 • نرم افزار حضور و غیاب با امکان تعریف قوانین کار اختصاصی سازمان هدف : تعیین حداقل ها اضافه کاری و ...، حداکثرها اضافه کار، مرخصی و ...، تعیین ضرایب اضافه کار، ماموریت و ... ، انتخاب سیاست کاری مانند حضور یا عدم حضور پرسنل در زمان استراحت و ...
 • امکان تعریف قوانین کار اختصاصی گروه کاری در نرم افزار حضور و غیاب تحت وب
 • نرم افزار حضور و غیاب با امکان تعریف قوانین کار اختصاصی کارکنان
 • نرم افزار حضور و غیاب با امکان تعریف الگوی کاری هفتگی ۲۴ ساعته
 • امکان تعمیم الگوی کاری یک روز هفته به روز بعد جهت سهولت در تعریف الگوی کاری در نرم افزار حضور و غیاب
 • نرم افزار حضور و غیاب با امکان تغییر موقت برنامه کاری گروه کاری یا فرد
 • امکان تعریف الگوی کاری چرخشی ۱۲-۲۴ و ۲۴-۴۸ مورد استفاده در بیمارستانها، کارخانجات و سازمانهای خاص با استفاده از نرم افزار حضور و غیاب
 • امکان تعیین برنامه کاری نامنظم با توجه به الگوی کاری تعریف شده در نرم افزار حضور و غیاب
 • نرم افزار حضور و غیاب با امکان تعریف دستگاه به ازای نواحی تردد تعریف شده در سازمان
 • نرم افزار حضور و غیاب تحت وب با امکان ارسال تنظیمات به دستگاه
 • نرم افزار حضور و غیاب با امکان ارسال اطلاعات کارکنان به یک یا چند دستگاه با انتخاب از درخت دستگاههای تعریف شده در نواحی تردد هر سازمان
 • امکان دریافت اطلاعات کارکنان از یک یا چند دستگاه حضور و غیاب با انتخاب از درخت دستگاههای تعریف شده در نواحی تردد هر سازمان
 • امکان حذف اطلاعات کارکنان از یک یا چند دستگاه حضور و غیاب با انتخاب از درخت دستگاههای تعریف شده در نواحی تردد هر سازمان
 • دریافت اطلاعات مربوط به تردد از دستگاه حضور و غیاب و ارائه به مرحله بعدی جهت پردازش در نرم افزار حضور و غیاب
 • امکان پایش و نمایش فعال/ غیرفعال بودن دستگاههای حضور و غیاب تعریف شده در سازمان
 • امکان فرماندهی انجام عملیات پردازش، بروزرسانی و پشتیبان گیری با توجه به تنظیمات در نرم افزار حضور و غیاب
 • امکان پردازش اتوماتیک ترددهای انجام شده در نرم افزار حضور و غیاب
 • نمایش سوابق پردازش انجام شده و نتیجه انجام پردازش در نرم افزار حضور و غیاب
 • امکان پردازش ترددهای انجام شده به صورت دوره ای با انتخاب کارکنان مورد نظر در نرم افزار حضور و غیاب
 • امکان ثبت انواع درخواست مانند انواع مرخصی، ماموریت، اضافه کار، انواع تشویق- تنبیه، ثبت تردد اتوماتیک کارکنان، تاخیر سرویس و ... به صورت فردی و گروهی
 • نرم افزار حضور و غیاب با امکان نمایش درخواست ها در کارتابل فرد مورد نظر
 • امکان بررسی درخواست و تغییر وضعیت به حالت رد، تایید، ارجاع به مدیر سطح بالا در نرم افزار حضور و غیاب
 • امکان جستجوی درخواست براساس اطلاعات مخاطب درخواست، نوع و وضعیت درخواست، دوره درخواست، اطلاعات ثبت کننده و بررسی کننده درخواست
 • نرم افزار حضور و غیاب با نمایش لیست ترددها به صورت گرافیکی یا نمایش در قالب جدول
 • نرم افزار حضور و غیاب به همراه نمایش آنلاین ترددهای انجام شده
 • قابلیت شناسایی نوع تردد ورود و خروج به ازای ترددهای عادی در نرم افزار حضور و غیاب
 • امکان شناسایی و تصحیح ترددهای ناقص در نرم افزار حضور و غیاب
 • امکان ارسال و دریافت داده به/ از سرویس های دیگر
 • امکان ارسال و دریافت فایل به/ از برنامه های دیگر
 • نمايش چند زباني در کل نرم افزار حضور و غياب (انتخاب زبان مورد نظر، مثل زبان فارسي و انگليسي)
 • امکان پشتیبانی آنلاین؛ ارسال خطاهای رخداده توسط کاربر سیستم به مرکز پشتیبانی شرکت و بررسی آن به منظور اطلاع رسانی و اعمال در به روزرسانی ها
 • هدایت کاربر در راه اندازی نرم افزار حضور و غیاب با استفاده از ویزارد راه اندازی
 • هدایت کاربر در دریافت اطلاعات کارکنان با استفاده از ویزارد دریافت اطلاعات در نرم افزار حضور و غیاب
 • امکان تهیه فایل خروجی اطلاعات کارکنان به تفکیک سازمان، محل خدمت و گروه کاری از نرم افزار حضور و غیاب جهت ارائه به نرم افزارهای مرتبط
 • امکان تهیه فایل خروجی اطلاعات کارکرد کارکنان در دوره تعیین شده به تفکیک سازمان، محل خدمت و گروه کاری در نرم افزار حضور و غیاب جهت ارائه به نرم افزارهای مرتبط
 • نرم افزار حضور و غیاب با امکان تهیه فرم های خود توصیف جهت هدایت سریع کاربر
 • نرم افزار حضور و غیاب با امکان دریافت راهنما متناسب با فرم فعال کاربر
 • امکان بروزرسانی خودکار در نرم افزار حضور و غیاب
 • امکان پشتیبان گیری خودکار در نرم افزار حضور و غیاب
 • نمایش داشبورد گزارش برخط در فرم اصلی نرم افزار شامل دستگاه های فعال، لیست اپراتورهای فعال در سیستم و گزارش تعداد افراد حاضر در سیستم
 • ارائه انواع گزارشات جزئیات عملیات انجام شده در سیستم حضور و غیاب، گزارش کارکنان، گزارش تصویبی، گزارش تغییرات اعمال شده در تردد، گزارش تغییرات اعمال شده در گروه کاری و برنامه کاری،گزارش کارکرد دوره ای به صورت انفرادی و گروهی، گزارش ترددها به تفکیک فرد و گروه، گزارش مرخصی و ماموریت، گزارش کاردکس، امکان تهیه گزارش پویا و تعیین فیلدهای مورد نظر اپراتور