آموزش نرم افزار ارتباطی کامندر

نرم افزارهای ارتباطی شامل چهار نرم افزار می باشند :

 1. برنامه سرویس: این برنامه دو عمل را انجام می دهد در حقیقت واسطه بین سخت افزار(دستگاهها) و نرم افزارها می باشد. یعنی از یك سو با دستگاه و از سوی دیگر با نرم افزارهای كامندر و كنسول و ... در ارتباط است.
 2. برنامه كامندر: این برنامه جهت ارتباط و تنظیمات دستگاههای سری ( PX( PTR , PF بكار می رود.
 3. برنامه كنسول: این برنامه جهت ارتباط و تنظیمات دستگاههای حضور و غیاب سری Timax مورد استفاده قرار می گیرد.
 4. برنامه مانیتورینگ: این برنامه جهت مشاهده اطلاعات كارتزنی همزمان با ثبت تردد مورد استفاده قرار می گیرد.

كاربرد نرم افزار Commander :

جهت ارتباط با دستگاههای سری ( PX( PTR , PF و انجام تنظیمات دستگاه از این برنامه استفاده می شود. امكانات این برنامه به شرح زیر می باشد:

 • تنظیم ساعت و تاریخ
 • استفاده از حالت مانیتورینگ دستگاه
 • دریافت اطلاعات تردد ثبت شده در دستگاه ، در تاریخهای مشخص شده و یا بصورت كلی و پاك نمودن حافظه دستگاه
 • ارسال پیام برای شماره کارت های دستگاه حضور و غیاب ، جهت مشاهده پیام هنگام كارتزنی پرسنل
 • اضافه و حذف كارتهای فعال در دستگاه حضور و غیاب
 • تغییر رمز دستگاه حضور و غیاب

تنظیمات نرم افزار ارتباطی کامندر :

در این برنامه دو گزینه اصلی سرویس گیرنده و کمک وجود دارد.

سرویس گیرنده:

برای تنظیمات ارتباط دو برنامه دیوایس سرویس و كامندر از این گزینه استفاده می شود.

 • برقراری ارتباط : پس از انجام تنظیمات پورت سرور و IP سرور برای برقراری ارتباط از این گزینه استفاده می شود. پس از برقراری ارتباط ، نام دستگاه تعریف شده در نرم افزار دیوایس سرویس نمایش داده خواهد شد. همچنین گزینه های برقراری ارتباط و مشخصات ارتباط غیر فعال می شوند.
 • قطع ارتباط : برای فعال نمودن گزینه مشخصات ارتباط از گزینه اخیر كمك می گیریم.

  نحوه قطع ارتباط نرم افزار ارتباطی کامندر
  شكل(1)
 • مشخصات ارتباط : جهت برقراری ارتباط نرم افزار سرویس با این برنامه باید تنظیمات شماره پورت سرور و آدرس آی پی سرور را در اینجا تعریف نماییم.(شكل2) این دو گزینه باید برابر با تنظیمات در نرم افزار سرویس باشند.)

  مشخصات ارتباط در نرم افزار ارتباطی کامندر
  شكل(2)
 • مدیر سرویس مانیتورینگ: وضعیت سرویس مانیتورینگ ، مشخصات مدیر سرویس و مشخصات دریافت خودكار قابل تنظیم و برنامه ریزی می باشند. در حالت عادی كار سیستم فقط گزینه توقف فعال می باشد. بنابراین برای انجام تنظیمات ابتدا كلید توقف را می زنیم سرویس متوقف می شود و امكان تنظیمات فراهم آید. در انتها جهت ذخیره تنظیمات جدید كلید اعمال را می زنیم. همانطور كه در شكل(10) مشاهده می شود تنظیمات شامل سه بخش می باشد.
  1. نمایش وضعیت سرویس: شروع به كار یا توقف سرویس
  2. مشخصات مدیر سرویس مانیتورینگ: تنظیم محل انتقال اطلاعات و نوع انتقال اطلاعات كه به سه صورت زیر می باشد. این اطلاعات به صورت همزمان با كارتزنی انتقال می یابد. (به صورت Online)
   • الف) استفاده از پورت شبكه: در این حالت اطلاعات روی پورت تعیین شده شبكه قرار می گیرد.
   • ب) استفاده از بانك اطلاعاتی: در این حالت اطلاعات در بانك اطلاعاتی تعیین شده ذخیره می شود.
   • ج) استفاده از فایل: اطلاعات در فایل متنی تعریف شده ذخیره خواهد شد.
  3. مشخصات دریافت خودكار: در این قسمت زمان انتقال اطلاعات قابل برنامه ریزی می باشد یعنی می توان زمانهای تخلیه اطلاعات را تعریف نمود همچنین پس از دریافت موفقیت آمیز اطلاعات، امكان پاك كردن حافظه بصورت خودكار وجود دارد.
   • مدیر سرویس مانیتورینگ در نرم افزار ارتباطی کامندر
    شكل(3)

روش کار با نرم افزار ارتباطی کامندر :

 • پس از تنظیمات سیستم جهت ارتباط Online و آدرس دهی محل ذخیره اطلاعات ، به شرح دستورات نرم افزار می پردازیم.
 • اجرای دستورات در نرم افزار ارتباطی کامندر
  شكل(4)
 • دستورات: پس از صدور دستورات شامل موارد زیر با زدن كلید اجرا این دستورات اجرا شده و نتیجه بر روی صفحه نمایش ظاهر خواهد شد.
 1. دستورات عمومی :
  • تست ارتباط: جهت اطمینان از برقراری ارتباط دستگاه حضور و غیاب از این گزینه استفاده می شود.
  • تنظیم ساعت: جهت تنظیم ساعت دستگاه حضور و غیاب به دوحالت زمان جاری سیستم یا قابل درج از این گزینه استفاده می شود.
  • تنظیم تاریخ: جهت تنظیم تاریخ دستگاه حضور و غیاب به دوحالت تاریخ جاری سیستم یا قابل درج از این گزینه استفاده می شود.
  • مانیتورینگ: جهت آماده نمودن دستگاه حضور و غیاب به حالت مانیتورینگ از این گزینه استفاده می نماییم.
  • تنظیم دستورات عمومی در نرم افزار ارتباطی کامندر
   شكل(5)
 2. تخلیه حافظه :
  • دریافت كل اطلاعات و یا قسمتی از اطلاعات (به صورت از تاریخ تا تاریخ) و ذخیره اطلاعات بر روی فایل بصورت فایل جدید یا در ادامه اطلاعات قبلی موجود در فایل و همچنین پاك كردن حافظه دستگاه حضور و غیاب کارتی در این گزینه امكان پذیر است. (شكل6)
  • نحوه تخلیه حافظه در نرم افزار ارتباطی کامندر
   شكل(6)
 3. ارسال پیام: می توان برای هر شماره كارت، پیام متنی به هنگام كارتزنی پرسنل به دستگاه حضور و غیاب ارسال نمود این پیام در دو خط قابل نمایش می باشد. (شكل7)
  • نحوه ارسال پیام در نرم افزار ارتباطی کامندر
   شكل(7)
 4. كارتها: برای ارسال و یا حذف كارتهای فعال به دستگاه حضور و غیاب از این گزینه استفاده می شود. در دستگاههای سری PX می توان كارتهای فعال را جهت استفاده تعریف نمود و سیستم فقط این كارتهای مجاز را تشخیص دهد. (شكل8)
  • دستورات کارتها در نرم افزار ارتباطی کامندر
   شكل(8)
 5. امنیتی: برای تغییر رمز دستگاه حضور و غیاب کارتی از این گزینه استفاده می شود.(شكل9)
  • دستورات امنیتی در نرم افزار ارتباطی کامندر
   شكل(9)

پست های مرتبط: