میزان دستمزد کارگران در سال 96

فارس/ حداقل دستمزد کارگران براي سال 96 با افزايش 14.5 درصدي به رقم 930 هزار تومان رسيد اما براي ساير سطوح افزايش 12درصدي به اضافه روزانه 6768 ريال مورد تصويب شورايعالي کار قرار گرفت.

شورايعالي کار بر خلاف سال‌هاي گذشته براي ساير سطوح مصوبه ديگري داشت که بر مبناي آن، گروه‌هاي ديگر کارگري که بيش از حداقل دستمزد دريافت مي‌کنند، افزايش 12 درصد اعمال شود؛ علاوه بر 12 درصد، ساير سطوح روزانه 6768 ريال افزايش دستمزد خواهند داشت.با اين حساب، شورايعالي کار به دنبال کاهش فاصله مزدي ميان حداقل‌بگيران با ساير سطوح مصوبه دو بخشي داشت که بر مبناي آن ساير سطوح که بيش از حداقل‌بگيران دريافتي دارند، افزايش 12 درصدي داشته باشند.طبق مصوبه شورايعالي کار، ساير سطوح مزدي از ابتداي سال 96 به ميزان 12 درصد آخرين مزد(ثابت يا مبنا موضوع ماده 36 قانون کار) سال 95 به اضافه روزانه 6768 ريال(شش هزار و هفتصد و شصت و هشت ريال) افزايش مي‌يابد.

تصبره: با اعمال افزايش اين بند مزد شغل کارگران مشمول طرح‌هاي طبقه‌بندي مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و نيز مزد ثابت ساير کارگران نبايد از مبلغ روزانه 309977 ريال (سيصد و نه هزار و نهصد و هفتاد و هفت ريال)بند 1 کمتر باشد.

- نرخ پايه سنوات در سال 1396 در مورد کارگران داراي قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که داراي يکسال سابقه کار شده و يا يک سال از دريافت آخرين پايه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اينکه حق سنوات يا مزاياي پايان کار خود را تسويه حساب کرده باشند يا خير، روزانه 17000 ريال (هفده هزار ريال) تعيين شد.

- نرخ پايه (سنوات) کارگران مشمول طرح‌هاي طبقه‌بندي مشاغل براي گروه يک مبلغ مذکور و سقف آن در گروه 20 مبلغ 22600 ريال همانند سال گذشته خواهد بود و براي ساير گروه‌ها بر اساس جدول اعلامي اداره کل روابط کار و جبران خدمت اقدام خواهد شد.

- به کارگران فصلي به نسبت مدت کارکردشان در سال 95، ميزان مقرر در اين بند يا تبصره يک آن حسب مورد تعلق مي گيرد.

- مبلغ کمک هزينه اقلام مصرفي خانوار به عنوان مزاياي رفاهي و انگيزه‌اي موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون کار ماهيانه1.100.000 ريال بدون تغيير همانند سال 95 توسط کارفرمايان پرداخت خواهد شد.