ميزان افزايش حقوق و دستمزد سال 1400

ميزان افزايش حقوق و دستمزد سال 1400

طبق مصوبه شورای عالی کار، حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال 1400 با افزایش 39 درصدی نسبت به سال 99، به غیر از سایر سطوح مبلغ 26,554,950 ریال تعیین گردید.

قانون بخش نامه حقوق وزارت کار در سال 1400

1- از اول سال 1400 حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ 885,165 ریال (هشتصد و هشتاد و پنج هزار و یکصد و شصت و پنج ریال) تعیین می گردد. همچنین از اول سال 1400 سایر سطوح مزدی نیز روزانه 26 درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده 36 قانون کار) به اضافه روزانه 82,785 ریال به نسبت آخرین مزد در سال 1399 افزایش می یابد.

تبصره: با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ 885,165 ریال (هشتصد و هشتاد و پنج هزار و یکصد و شصت و پنج ریال) بند (1) کمتر شود.

2- به کارگرانی که در سال 1400 دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ 46,668 ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.

تبصره 1: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت صورت می گیرد.

تبصره 2: به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال 1399، میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.

تبصره 3: بر اساس مصوبه مورخ 1399/12/23 شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت محوری و بهره مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایتمندی کارگران با سابقه، از ابتدای سال 1400 همه کارگران دارای قراردادی دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.

3- بر اساس مصوبه مورخ 1387/7/21 شورای عالی کار و در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران، اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال 1400 کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون کار بابت هر کارگر (اعم از متاهل یا مجرد) ماهانه مبلغ 6,000,000 ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد.

4- ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند (1) و تبصره یک بند (2) در کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل می باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و همچنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستورالعمل های اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود.

5- مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال 1400 به طور موقت در کارگاه ها اشتغال می یابند، نخواهد شد.

6- واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می توانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقت نامه های کارگاهی و پیمان های دسته جمعی و پس از تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.

جدول ریز حقوق و دستمزد 1400 قانون کار ماه 30 روزه (ریال) ماه 31 روزه (ریال)
دستمزد هر ساعت کار عادی 120,759 120,759
حقوق پایه روزانه 885,165 885,165
حقوق ماهانه 1400 قانون کار 26,554,950 27,440,115
بن کارگری 1400 قانون کار 6,000,000 6,000,000
حق مسکن 1400 قانون کار 4,500,000 4,500,000
حق اولاد 1 فرزند (معادل 3 روز حداقل دستمزد 1400) 2,655,495 2,655,495
حق اولاد 2 فرزند (معادل 6 روز حداقل دستمزد 1400) 5,310,990 5,310,990
حق اولاد 3 فرزند (معادل 9 روز حداقل دستمزد 1400) 7,966,485 7,966,485
پایه سنوات روزانه سال 1400 (به شرط 1 سال سابقه کار) 46,666 46,666
حداقل عیدی سال 1400 53,109,900 53,109,900
هر ساعت اضافه کاری 1400 169,063 169,063
هر ساعت شب کاری مزد ساعتی * 0.35 * ساعات شب کاری مزد ساعتی * 0.35 * ساعات شب کاری
هر ساعت جمعه کاری مزد ساعتی * 0.4 * تعداد ساعات اضافه کاری مزد ساعتی * 0.4 * تعداد ساعات اضافه کاری
جدول حقوق و مزایای کارگران در سال 1400 روزانه (ریال) ماهانه (ریال)
حداقل دستمزد (30 روزه) 885,165 26,554,950
بن کارگری 200,000 6,000,000
حق مسکن 150,000 4,500,000
حق اولاد برای هر فرزند 88,516 2,655,480
پایه سنوات 46,666 1,400,000

مشاهده بخش نامه حقوق وزارت کار در سال 1400

مقایسه حقوق و دستمزد کارگران در سال 99 و 1400 سال 99 (بر مبنای ریال) سال 1400 (بر مبنای ریال)
حداقل دستمزد روزانه 636,809 885,165
حداقل دستمزد ماهانه 19,140,510 26,554,950
دستمزد هر ساعت کاری 86,837 120,759
دستمزد هر ساعت اضافه کاری 125,710 169,063
حق مسکن 3,000,000 4,500,000
بن خواروبار 4,000,000 6,000,000
حق سنوات 1,000,000 1,400,000
حق اولاد (یک فرزند) 1,910,042 2,655,495
حداقل حقوق کارگران بدون فرزند 27,140,510 38,454,950
حداقل حقوق با یک فرزند 29,050,552 41,110,445

محاسبات انجام شده بر مبنای 30 روز می باشد.

پست های مرتبط: